مقاله بررسي امنيت شهري در شهرهاي مرزي مطالعه موردي؛ شهر تايباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۲۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امنيت شهري در شهرهاي مرزي مطالعه موردي؛ شهر تايباد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله احساس امنيت
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله شهر تايباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامران حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع برآبادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امنيت پيش زمينه يك اجتماع سالم و احساس امنيت بستر ساز توسعه جوامع انساني است و سعادت يك اجتماع در گرو حفظ و بقا امنيت و احساس ناشي از آن است. حضور مردم در فضاي عمومي شهر مستلزم احساس امنيت از سوي آنان است. يکي از مهمترين عوامل تهديدکننده حضور مردم در فضاهاي عمومي، ترس يا احساس ناامني است. ناامني مكانها و فضاهاي عمومي، نشاط و سلامتي را در زندگي روزمره مختل مي کند و با ايجاد مانع بر سر راه رشد فرهنگي و مشارکت عمومي، هزينه هاي زيادي را بر جامعه تحميل مي نمايد. امروزه با توجه به گستردگي شهرنشيني و رواج ناامني هاي اجتماعي در شهرها، مطالعه موضوع امنيت، عوامل موثر برآن و راهکارهاي تقويت امنيت در شهرها ضرورت يافته است و اين موضوع در شهرهاي مرزي از حساسيت بيشتري برخوردار است. لذا بررسي مولفه هاي رفاه، آسايش و امنيت که از اهداف برنامه ريزي شهري بوده و از معيارهاي هاي شهر سالم و توسعه پايدار شهري مي باشند، بايد مورد بررسي قرار گيرند. در پي چنين ضرورتي نوشتار حاضر بر آن است تا با هدف بررسي ميزان امنيت اجتماعي و عوامل اجتماعي موثر بر احساس امنيت شهروندان شهرهاي مرزي خراسان رضوي و خاصه شهر تايباد بعنوان الگويي از شهرهاي مرزي بپردازد. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي، تحليلي بوده که از طريق مطالعات کتابخانه اي و پرسشنامه، اطلاعات جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات تجزيه و تحليل و فرضيات مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشانگر آن است که بين احساس امنيت و شاخص هايي چون: سرمايه اجتماعي، عملکرد رسانه ها، نقش نيروي انتظامي، پايگاه اجتماعي افراد و فضاي فيزيکي شهر رابطه معناداري است. و در نهايت راهکارهاي مناسب براي ارتقا امنيت اجتماعي شهرهاي مرزي ارايه شده است.