مقاله بررسي امکان بيو کنترل باکتري Xanthomonas axonopodis pv. citri عامل بيماري شانکر مرکبات با استفاده از باکتري هاي اپي فيت آنتاگونيست، در شرايط آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۶۸ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان بيو کنترل باکتري Xanthomonas axonopodis pv. citri عامل بيماري شانکر مرکبات با استفاده از باکتري هاي اپي فيت آنتاگونيست، در شرايط آزمايشگاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شانکر باکتريايي مرکبات
مقاله Xanthomonas axonopodis pv. citri
مقاله مبارزه بيولوژيک
مقاله باکتري هاي اپي فيت
مقاله آنتاگونيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتخبي محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي رستگار ماهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري شانکر باکتريايي مرکبات با عامل Xanthomonas axonopodis pv. Citri يکي از بيماري هاي مهم مرکبات در دنيا مي باشد. اين بيماري بيش از يک دهه است که در منطقه جنوب کشور استقرار يافته و در حال گسترش مي باشد. در اين تحقيق پتانسيل باکتري هاي اپي فيت سطح برگ مرکبات به عنوان يکي از عوامل بيو کنترل بيماري مورد بررسي قرار گرفتند. در سال هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ تعداد ۴۵۳ جدايه از برگ هاي مرکبات جمع آوري شده از مناطق مختلف هرمزگان، جيرفت و مازندران خالص سازي شدند. سپس اثر بازدارندگي از رشد جدايه هاي مذکور روي باکتري عامل بيماري شانکر مرکبات در روي محيط کشت (YNA) مورد آزمايش قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تعداد ۲۶ جدايه توانستند از رشد باکتري Xanthomonas axonopodis pv. Citri جلوگيري کنند. جدايه هايي که فعاليت آنتاگونيستي داشتند از نظر خصوصيات فنوتيپي مورد بررسي قرار گرفتند. بر اساس نتايج آزمون هاي واكنش گرم، توليد رنگ فلورسنت، واكنش اكسيداز، کاتالاز، هيدروليز ژلاتين، هيدروليز كازئين و چربي (توئين ۸۰)، توليد لوان و استفاده از منابع کربني در پنج گروه مجزا قرار گرفتند. چهار گروه از آنها گرم منفي بوده و طبق نتايج بدست آمده و خصوصيات ذكر شده در منابع اين گروه ها با باكتري هاي I Pseudomonas fluorescens، V P. fluorescens، P. viridiflava و P.syringae مشابهت داشتند. يک گروه از باکتري ها گرم مثبت و هوازي بوده و توليد اندوسپور نمودند که بر اساس خصوصيات فنوتيپي در جنس Bacillus قرار گرفتند.