مقاله بررسي امکان بکارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف (M. B. O) در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۲۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان بکارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف (M. B. O) در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت بر مبناي هدف
مقاله شاخص هاي استاندارد
مقاله نقش ها و ماموريت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي اسحاق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق امکان بکارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. در واقع اين که آيا وجود ساز و کار کنترل واقعي، بکارگيري منطقي و مستمر شيوه مديريت، وجود شاخص هاي استاندارد و وجود نقشها و ماموريت هاي روشن و سنجيده مديران و کارکنان امکان بکارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف را فراهم مي کند. روش اين تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري را کليه کارکنان رسمي و پيماني سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به تعداد ۳۳۵ نفر تشکيل داده اند که بر اساس جدول کرجسي مورگان ۱۸۱ نفر از آنان به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه بسته پاسخ استفاده شده است. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي آزمون (Z) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان داده است که امکان بکارگيري شيوه مديريت بر مبناي هدف در سازمان آموزش و پرورش استان مازندران وجود دارد.