مقاله بررسي امکان تغيير فسفر قابل جذب خاک هاي آهکي و اثر آن بر عملكرد ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان تغيير فسفر قابل جذب خاک هاي آهکي و اثر آن بر عملكرد ذرت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپاتيت
مقاله باسيلوس
مقاله باكتري هاي حل كننده فسفات
مقاله تيوباسيلوس
مقاله ذرت
مقاله کمپوست
مقاله گوگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوروديان حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي كلايه حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح نصرت آباد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: درويش فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردي عاصفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسيديته بالاي خاك ها در اكثر مناطق زير كشت ذرت در ايران موجب کاهش دسترسي گياه به عناصر غذايي خصوصا فسفر مي گردد. کاربرد گوگرد و اکسايش آن با کاهش موضعي اسيديته خاک، مي تواند باعث افزايش قابليت جذب فسفر در خاک هاي آهکي شود. منابع ارزان قيمت فسفر، مانند خاک فسفات و کمپوست امروزه درکشاورزي بسيار مورد توجه قرار گرفته و مي توانند به منظور افزايش فسفر قابل جذب خاک و برطرف کردن نياز گياه موثر واقع شوند. در تحقيق حاضر به ‏منظور بررسي تاثير تغيير اسيديته بخشي از خاک و افزايش فسفر روي عملکرد ذرت رقم سينگل کراس ۳۰۱، آزمايشي با تيمارهاي مختلف شامل خاک فسفات (آپاتيت)، ريز جانداران حل کننده فسفات، گوگرد تلقيح شده با باکتري هاي اکساينده گوگرد و کمپوست انجام گرديد. آزمايش به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تکرار و چهار عامل: باكتري حل كننده فسفات در دو سطح (شاهد و باكتري Bacillus megaterium)، آپاتيت در دو سطح (صفر و يک تن در هکتار)، مواد آلي در دو سطح (صفر و ده تن در هکتار) و گوگرد تلقيح شده با باکتري هاي تيو باسيلوسThiobacillus sp.  در دو سطح (صفر و چهار تن در هکتار) در مزرعه تحقيقاتي موسسه خاك و آب (مشكين دشت كرج) انجام گرديد. نتايج آزمايش نشان داد که بيشترين عملکرد دانه (۹۶۰۰ کيلوگرم در هکتار) در تيمار حاوي کمپوست و باکتري باسيلوس به دست آمد. عملکرد دانه در تيمار هايي که آپاتيت در آنها به تنهايي مصرف شده بود (۶۹۳۷ کيلوگرم در هکتار) به طور معني داري کمتر از شاهد (۷۷۰۰ کيلوگرم در هکتار) بود. استفاده از آپاتيت، نه تنها فسفر محلول خاک را افزايش نداد، بلکه با اسيديته بالا (۸٫۸) بر خصوصيات خاک و رشد گياه در خاک هاي قليايي اثر منفي داشت. بر اساس نتايج اين تحقيق کاربرد باکتري باسيلوس مگاتريوم و کمپوست با افزايش دسترسي ذرت به عناصر غذايي مانند فسفر باعث افزايش عملکرد شده و قابل توصيه مي باشد.