مقاله بررسي امکان تهيه راديودارويي جديد براي تشخيص بافت هاي کم اکسيژن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۹۸ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان تهيه راديودارويي جديد براي تشخيص بافت هاي کم اکسيژن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديودارو
مقاله کم اکسيژن
مقاله PET
مقاله Cu61
مقاله فيبروسارکوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم پور نيما
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: شافعي كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي دهقان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي خانلوثاني كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ايجاد بافت کم اکسيژن از مهم ترين پديده هايي است که هنگام سکته هاي قلبي و مغزي و يا سرطان ها اتفاق مي افتد. سلول هاي کم اکسيژن موجود در يک تومور از علل اصلي مقاومت نسبت به راديوتراپي و شيمي درماني مي باشند. دي استيل بيس – (۴-N-متيل تيوسمي کاربازون) يا ATSM، يکي از موادي است که در تصويربرداري از بافت هاي کم اکسيژن به کار مي رود.
روش بررسي: اين تحقيق در دو مرحله انجام پذيرفت. در مرحله اول تحقيق، به روش اکتشافي، مس – ۶۱، از برخورد پروتون هاي MeV 22 با روي طبيعي توليد شد. سپس ماده ATSM به فرم قابل نشان دارسازي تهيه گرديد و نشان دارسازي نيز انجام گرديد تا ترکيب [Cu61] ـ دي استيل بيس ـ (-N-4 متيل تيوسمي کاربازون) ساخته شود. در مرحله دوم تحقيق، به روش تجربي آزمايش هاي کنترل کيفي جهت ارزيابي آن به عنوان يک راديودارو صورت گرفت. هم زمان با تصويربرداري، پراکنش زيستي راديودارو در موش هاي سوري سالم و مبتلا به فيبروسارکوما از طريق کشتار و دزيمتري از بافت ها، بررسي گرديد.
يافته ها: آزمايش هاي کنترل کيفي
RTLC و HPLC، خلوص راديونوکلئيدي، راديوشيميايي و شيميايي بيش از ۹۹ درصد راديودارو را نشان دادند. در بررسي پراکنش زيستي راديوداروي Cu]-ATSM61]، علاوه بر تصويربرداري، نسبت هدف به غيرهدف معني داري نيز مشاهده شد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد روش مورد استفاده در اين تحقيق براي توليد و جداسازي شيميايي Cu61، ساده و مقرون به صرفه باشد و راديوداروي Cu]-ATSM61] تهيه شده در اين مطالعه، داراي خلوص بالايي بوده و در تومور تجمع مناسبي داشت که مي تواند براي تصويربرداري از تومورهاي کم اکسيژن با استفاده از PET به کار رود.