مقاله بررسي امکان تهيه نقشه هاي تنوع و تراكم تاج پوشش جنگل هاي زاگرس با استفاده از تصاوير سنجنده +ETM (مطالعه موردي جنگل هاي قلاجه استان کرمانشاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان تهيه نقشه هاي تنوع و تراكم تاج پوشش جنگل هاي زاگرس با استفاده از تصاوير سنجنده +ETM (مطالعه موردي جنگل هاي قلاجه استان کرمانشاه)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم تاج پوشش
مقاله تنوع درختي
مقاله +ETM
مقاله زاگرس
مقاله قلاجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرما روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شتايي جويباري شعبان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق قابليت داده هاي سنجنده ETM+ در تهيه نقشه هاي تنوع و تراكم تاج پوشش درختان جنگلي جنگل هاي قلاجه استان کرمانشاه تجزيه و تحليل شد. اطلاعات زميني از طريق نمونه برداري سيستماتيک و با ۱۱۴ قطعه نمونه ۳۶/۰ هکتاري تهيه شد. تطابق هندسي تصاوير با روش نقاط کنترل زميني انجام گرفت. باندهاي مصنوعي از راه اعمال نسبت گيري طيفي، ايجاد شاخص هاي گياهي مناسب، تجزيه مولفه هاي اصلي، تبديل تسلدکپ و ادغام ايجاد شد. براي طبقه بندي تراکمي تاج پوشش، نمونه هاي تعليمي انتخاب و مجموعه باندي مناسب براي طبقه بندي به کمک نمونه هاي تعليمي و با استفاده از شاخص واگرايي برگزيده شد. تجزيه و تحليل داده ها به روش طبقه بندي حداکثر تشابه به انجام رسيد و نقشه به دست آمده با نقشه واقعيت زميني مورد ارزيابي صحت قرار گرفت. نتايج نشان داد نقشه حاصل داراي صحت كلي ۵۲ درصد و ضريب كاپاي ۲۵/۰ براي چهار طبقه تراكمي و صحت كلي ۷۱ درصد و ضريب كاپاي ۳۹/۰ براي دو طبقه كلي تنك و نيمه انبوه است. در تهيه نقشه تنوع از شاخص تنوع گونه اي شانون- وينر استفاده شد و مقدار اين شاخص در هر قطعه نمونه محاسبه شد. پس از استخراج مقادير ارزش هاي طيفي هر قطعه نمونه در باندهاي اصلي و مصنوعي و انجام آزمون نرمال سازي کولموگروف- اسميرونوف، براي انتخاب بهترين باندها از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و از بين ۴۰ باند اصلي و مصنوعي، ۳ باند ETM4، NDVI و MSAVI2 انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل ارتباط بين تنوع گونه اي و باندهاي مذکور، از رگرسيون بهترين زيرمجموعه استفاده شد. نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد که ترکيب خطي مورد بررسي به عنوان متغيرهاي مستقل در مقايسه با ديگر باندها و ترکيبات به کار گرفته شده بهتر مي تواند تنوع گونه اي درختان و درختچه ها را برآورد کند (۳۲۷/۰ = Radj2). نتايج به دست آمده نشان دهنده قابليت به نسبت کم داده هاي ETM+ در تهيه نقشه تراکم تاج پوشش و برآورد تنوع گونه اي درختي و درختچه اي در منطقه مورد بررسي است.