مقاله بررسي امکان مدلسازي بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زنجانرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان مدلسازي بار معلق رودخانه با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز زنجانرود)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار معلق
مقاله روش فازي
مقاله USBR
مقاله FAO
مقاله حوزه آبخيز زنجانرود
مقاله سرچم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدوزيري بهارك
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرود
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين مسايل در طراحي سازه هاي آبي، بررسي کيفيت آب، تعيين تاثير مديريت حوزه آبخيز وحفاظت زيستگاه ماهيان و تعيين ميزان و حجم رسوبات معلق رودخانه ها است. براي برآورد بار معلق رودخانه ها، به طور معمول از دو روش تجربي و هيدرولوژيکي بهره گيري مي شود؛ اما به دليل بيشماري و ضرورت اصلاح روش هاي تجربي و نيز به علت برآورد نه چندان دقيق و نبود امكان بررسي تغييرات زماني رسوبات حمل شده توسط جريان در روش هاي هيدرولوژيکي، امروزه بسياري از پژوهشگران به روش هاي نوين مانند منطق فازي روي آورده اند. در اين پژوهش که در حوزه آبخيز زنجانرود صورت گرفته است، ضمن برآورد رسوب معلق ايستگاه هيدرومتري سرچم با دو روش معمول هيدرولوژيکي USBR و FAO، با بهره گيري از مدل طراحي شده در محيط Visual Basic 6.0 بر پايه اصول منطق فازي نيز ميزان رسوب معلق ايستگاه ياد شده برآورد شده است. به منظور محاسبه ميزان رسوبات حمل شده با بهره گيري از روش فازي، از فرآيند خوشه سازي فازي -C ميانگين هدايت شده كه در حقيقت فرآيندي براي شناخت الگوي واقعي مربوط به مشخصه هاي مختلف مي باشد، بهره گيري شده است. نتايج بيانگر اين مي باشد که روش فازي، به علت شناخت دقيق تر الگوي انتقال رسوب به ويژه در شرايط سيلابي، نسبت به روش هاي USBR و FAO برآورد به نسبت دقيق تري از ميزان رسوبات حمل شده ارايه نموده و با مقادير ديده شده همخواني بهتري داشته است. علاوه بر اين در روش فازي، به دليل وارد نمودن عامل زمان در محاسبات، امكان بررسي تغييرات زماني ميزان رسوبات حمل شده توسط جريان نيز فراهم شده است.