مقاله بررسي امکان معرفي آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT) به عنوان بيومارکر هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي (PAHs) در بارناکل هاي (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان-خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان معرفي آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT) به عنوان بيومارکر هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي (PAHs) در بارناکل هاي (Balanus amphitrite) منطقه بهرگان-خليج فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي
مقاله آنزيم هاي آنتي اکسيدان
مقاله کاتالاز
مقاله سوپراکسيد ديسموتاز
مقاله بارناکل
مقاله خليج فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بين نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگي هاي محيط هاي دريايي نه تنها بر حيات موجودات آبزي تاثير مي گذارد، بلکه تهديدي جدي براي تمامي حيات موجود در کره زمين به شمار مي آيد. خليج فارس به دليل وجود صنعت پالايش نفت، توليدات نفتي فراساحلي و بنادر دريايي، در معرض آلودگي نفتي قرار دارد. هيدروکربن هاي چند حلقه اي آروماتيک(PAHs)  سمي ترين ترکيبات در بين فرآورده هاي نفتي هستند. هيدروکربن ها و متابوليت هايشان پس از جذب توسط جانداران دريايي، توليد گونه هاي ROS را توسط چند مکانيسم افزايش مي دهند که خود باعث ايجاد آسيب سلولي از طريق اکسيد کردن پروتئين، پراکسيد شدن چربي و صدمه  DNAمي شوند. براي جلوگيري از چنين صدمه هايي، آنتي اکسيدان آنزيمي و غيرآنزيمي براي حذف و برطرف نمودن تحريکات  ROSفعال مي شود و به موجود اجازه مي دهد که استرس هاي اکسيداسيوني در محيط هاي آلوده را تحمل و بر آن ها غلبه کند. همچنين آنزيم هاي آنتي اکسيدان، نقشي اساسي در هموستازي سلول بازي مي کنند. هدف از اين مطالعه همانا بـررسي اثر  PAHsدر تغييرات آنزيم CAT و SOD، در بافت بارناکل ها بود. بدين منظور بارناکل ها از ۸ ايستگاه با درجات مختلف آلودگي جمع آوري شدند. براي اندازه گيري ميزان PAHs در بافت بارناکل ها از GC.MS استفاده شد. همچنين از کيت سنجش آنزيم cayman  براي اندازه گيري سطح آنزيم در بافت استفاده شد (superoxidase dismutase assay kit .no.706002) از کيت سنجش آنزيم (catalas assay kit (catalog no.707002)) cayman براي اندازه گيري سطح آنزيم در بافت استفاده شد. پارامترهاي محيطي در هر ايستگاه نيز مورد سنجش قرار گرفت. بالاترين ميزان غلظتPAHs  متعلق به سکوي نفتي سروش (۷۰٫۳ ppb) و پايين ترين آن متعلق به ايستگاه ديلم (۷٫۶ ppb) بود. بيشترين فعاليت ويژه SOD مربوط به سکوي نفتي نوروز قديم (۵۱۲ U/ml/mg protein) با غلظت PAHs برابر باppb 59.1  و پايين ترين آن در اسکله بهرگان (۴٫۵۹ U/ml/mg protein) با غلظت PAHs برابر با ۱۲٫۴ ppb بود. نتايج نشان دادند که همبستگي مثبتي بين SOD و غلظت PAHs کل تجمع يافته در بافت ديده وجود دارد(=۰٫۳)  بيشترين فعاليت ويژه کاتالاز در ايستگاه ديلم (۴۱٫۹۲ U/ml/mg protein) و پايين ترين آن در سکوي نفتي نوروز قديم (۱۱٫۹۶ U/ml/mg protein) مشاهده شد. فعاليت ويژه کاتالاز در سکوي سروش برابر ۱۸٫۷۱ U/ml/mg protein بوده است. نتايج نشان داد که همبستگي معني دار مثبتي بين کاتالاز و غلظتPAHs  کل تجمع يافته در بافت وجود ندارد (=۰٫۵). همچنين، مشخص شد که SOD مي تواند بيومارکر  PAHsدر بارناکل هاي منطقه بهرگان محسوب گردد.