مقاله بررسي امکان نگهداري بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرايط فراسرد (Cryopreservation) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۶۲۷ تا ۶۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان نگهداري بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرايط فراسرد (Cryopreservation)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Eucalyptus microtheca
مقاله حفاظت فراسرد
مقاله گليسرول ۳۰ درصد
مقاله محلول ويتريفيکاسيون گياهي
مقاله کاهش رطوبت بذر
مقاله ازت مايع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: نادري شهاب محبت علي
جناب آقای / سرکار خانم: جبلي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي امکان نگهداري بذر گونه Eucalyptus microtheca در شرايط فراسرد، از پيش تيمارهاي گليسرول ۳۰ درصد، محلول ويتريفيکاسيون گياهي Plant Vitrification Solution 2) يا (PVS2 و کاهش رطوبت بذر (Desiccation) استفاده شد. بذرهاي پيش تيمار شده به مدت يک هفته در ازت مايع با دماي Cº-۱۹۶ نگهداري شدند و پس از خروج از ازت مايع در معرض شوک حرارتي (Cº+۴۲) قرار گرفتند. پس از اعمال شوک حرارتي نيمي از بذرها بر روي كاغذ مرطوب كشت و به ژرميناتور با دماي Cº+۲۴ منتقل شدند. نيمي ديگر درون گلدان حاوي خاک معمولي و پيت  ماس کشت و به گلخانه با دماي   Cº+۲۰ انتقال يافتند. بذر تيمارهاي مختلف که مرحله ماندگاري را در شرايط فراسرد گذرانده بودند، ضمن احيا مجدد قادر به جوانه زني و توليد گياهچه بودند. بذرهاي تيمارهاي مختلف فراسرد كه در شرايط ژرميناتور و گلخانه رشد کردند، تفاوت معني داري با بذرهاي شاهد نداشتند و رشد گياهچه ها طبيعي و عاري از هر گونه آثار سوء بود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که با توجه به کاهش شديد فعاليت هاي متابوليک و فيزيولوژيک موجود زنده در اين دما، امکان نگهداري بلندمدت بذر گونه E. microtheca در شرايط فراسرد کاملا امکان پذير بوده و مي توان انتظار داشت که بذرهاي اين گونه را بتوان با استفاده از تکنولوژي فراسرد براي مدت زمان بسيار طولاني حفظ نمود.