مقاله بررسي امکان پذيري برنامه منطقي نمودن اندازه دولت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۸۵ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان پذيري برنامه منطقي نمودن اندازه دولت
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت
مقاله اندازه
مقاله تصميمات شهودي
مقاله صاحبان قدرت و ائتلاف حاکم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرسپاسي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بيك زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحول نظام اداري ايران از جمله موضوعات مهمي است که در سالهاي اخير، ضرورت ان بيش از هر زمان ديگري احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداري کشور است. هدف اين مقاله بررسي امکان پذيري يکي از اين برنامه ها، يعني برنامه منطقي نمودن اندازه دولت و همچنين شناسايي عوامل موثر در اجراي برنامه مذکور است. براي اين منظور برنامه منطقي نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندي و عوامل اثرگذار بر اساس نظريه قدرت-کنترل جان چايلد در چهار عامل تعريف گرديد. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهاي تعريف شده برنامه هاي چهارگانه، پرسشنامه ايي ماتريسي تنظيم گرديد، و پس از سنجش روايي و پايايي ان در اختيار اعضا نمونه اماري قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخيص، طبقه بندي و با استفاده از ازمون هاي امار استنباطي (ازمونهاي t تک گروهي و فريدمن ) مورد تجزيه و تحليل اماري قرار گرفت. نتايج حاصل بيانگر ان است که ميزان قابليت اجراي برنامه منطقي نمودن اندازه دولت در سطح پايين است و صاحبان قدرت در سازمانهاي دولتي بيشترين تاثير را در قابليت اجراي پايين برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتيب ناهمسويي منافع تصميم گيرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصميمات شهودي افراد و سازمانها قرار مي گيرند.