مقاله بررسي امکان پيوند سلول هاي تک هسته اي مشتق از خون بند ناف انسان در مغز استخوان موش هاي صحرايي اشعه ديده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۴۶۶ تا ۴۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان پيوند سلول هاي تک هسته اي مشتق از خون بند ناف انسان در مغز استخوان موش هاي صحرايي اشعه ديده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت سلولي
مقاله خون بند ناف
مقاله سلول هاي تک هسته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده ليلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نظر به اهميت مهاجرت سلولي در درمان هاي مبتني بر پيوند سلولي و لزوم درک بهتر اين مساله، در تحقيق حاضر امکان پيوند سلول هاي تک هسته اي خون بند ناف انسان در بافت مغز استخوان موش هاي صحرايي سالم و اشعه ديده بررسي شده است.
مواد و روش ها: نمونه هاي خون بند ناف جمع آوري و پس از جداسازي و شمارش سلولي، تعداد ۱۰۶×۵ سلول به ازاي هر حيوان، از طريق وريد دمي به موش هاي صحرايي بالغ در ۱۳ گروه (۱ گروه سالم و ۱۲ گروه پرتو ديده) تزريق شد. سپس در فواصل زماني مشخص، حيوانات کشته و نمونه هاي مغز استخوان آن ها گرفته و DNA سلول هاي آن ها جداسازي و با پرايمرهاي اختصاصي STS انساني تکثير گشت. در نهايت، محصولات PCR بر روي ژل الکترو فورز مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج PCR در مورد موش هاي سالم و اشعه ديده، در همه گروه ها منفي بود که نشان دهنده عدم وجود سلول هاي تک هسته اي مشتق از خون بند ناف انسان در مغز استخوان موش هاي صحرايي پيوندي مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج ما نشان داد سلول هاي تک هسته اي مشتق از خون بند ناف انسان، پس از تزريق وريدي به موش هاي صحرايي قادر به لانه گزيني در مغز استخوان اين حيوانات نيستند. اين امر ممکن است به علت به دام افتادن سلول ها در ساير اندام ها و يا شرايط نامناسب حاکم بر فيزيولوژي سلول ها جهت مهاجرت و لانه گزيني باشد.