مقاله بررسي امکان کاهش دز مصرفي علف كش تو فور دي جهت کنترل علف هرز منداب (.Eruca sativa Mill) با استفاده از ارقام پرتوان رقابتي گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان کاهش دز مصرفي علف كش تو فور دي جهت کنترل علف هرز منداب (.Eruca sativa Mill) با استفاده از ارقام پرتوان رقابتي گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله منداب
مقاله رقابت
مقاله علف كش
مقاله تو فور دي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جم نژاد منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي امکان کاهش دز مصرفي علف كش تو فور دي جهت کنترل علف هرز منداب با استفاده از ارقام پرتوان رقابتي گندم، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقيقاتي بخش علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور در كرج انجام شد. فاکتورهاي اين آزمايش شامل ارقام گندم (رقم رقابت پذير شيراز و رقم کم توان رقابتي طبسي)، تراکم علف هرز منداب (چهار تراکم صفر، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ بوته در متر مربع) و دز مصرف علف كش تو فور دي ( چهار دز ۰، ۰٫۵ و ۰٫۷۵ و ۱٫۰ ليتر ماده موثر در هکتار) بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از دز كاهش يافته تو فور دي به ميزان ۲۵ درصد كمتر از ميزان توصيه شده موجب كاهش معني دار عملكرد نمي شود. نتايج اين تحقيق نشان داد که عملكرد دانه گندم رقم شيراز در شرايط عدم مصرف علف كش نيز از عملكرد دانه در رقم طبسي همراه با مصرف علف كش تو فور دي به ميزان توصيه شده بيشتر بود، به عبارت ديگر انتخاب يك رقم رقابت كننده با عملكرد مناسب توانست نياز به مصرف علف كش را مرتفع كند. رقم شيراز يک رقم با توان توليد عملکرد بيولوژيک کمتر نسبت به رقم طبسي بود، اما نسبت به رقم طبسي توانايي بيشتري در حفظ عملکرد بيولوژيک خود در حضور تراکم هاي مختلف علف هرز منداب داشت. نتايج اين بررسي نشان داد که انتخاب رقم مناسب پرتوان رقابتي بهتر از استفاده از علف کش ها براي کنترل منداب مي باشد.