مقاله بررسي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداري اثباتي
مقاله انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا
مقاله هزينه هاي سياسي
مقاله اندازه شرکت
مقاله قراردادهاي استقراض
مقاله نسبت بدهي به سرمايه
مقاله سرمايه در گردش
مقاله نوع صنعت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي حشمت علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب حسابداري به معني انتخاب روش حسابداري از ميان روشهاي پذيرفته شده حسابداري است. بر اساس مطالعاتي که در کشورهاي غربي صورت گرفته، انتخاب روش حسابداري در ستاده نظام حسابداري اثر مي گذارد. به عبارت ديگر، ارقام حسابداري با تغيير روشهاي حسابداري تغيير مي کنند و در ارقام حسابداري جريان نقدينگي، قيمت سهام، ماليات، قوانين و هزينه هاي سياسي شرکتها، ارقام بدهي و قراردادهاي پاداش مديريت نيز تاثير مي نهند.
ارقام حسابداري در گزارشهاي مالي براي اهداف مختلف به کار مي روند. بنابراين، يک روش حسابداري بهينه براي تمام اهداف وجود ندارد. وظيفه محققان نظريه اثباتي عبارت است از طرح و اندازه گيري هزينه ها و منافع روشهاي مختلف حسابداري. بدين صورت که محققان با تحقيقات تجربي رابطه بين انتخاب روشهاي حسابداري با هزينه ها و منافع انتخاب آن روشها را پيدا مي کنند.
بيشتر آثار تحقيقي مربوط به انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا در ايالت متحده و کشورهاي غربي ديگر است. نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد که عواملي چون هزينه هاي سياسي، اهرم، سرمايه بري، نوع صنعت و … در انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا موثرند.
در تحقيق حاضر وجود يا نبود رابطه ميان انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا با عوامل بالا در شرکتهاي ايراني که ويژگيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت دارند بررسي شده است. به عبارت ديگر، در اين تحقيق رابطه ميان انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا (فايفو، ميانگين موزون و ميانگين متحرک) مورد استفاده در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متغيرهاي اندازه شرکت، نسبت بدهي به سرمايه، سرمايه در گردش و نوع صنعت بررسي شده است. براي آزمون فرضيه ها از آزمون استقلال توزيع کاي مربع در بين ۶۴ شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد که هيچ رابطه اي در اين شرکتها بين انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا و متغيرهاي نامبرده وجود ندارد. اين نشان دهنده ناآگاهي يا دانش ناکافي مديران ايراني درباره منافع و هزينه هاي انتخاب روشهاي حسابداري موجودي کالا و تاثير آن در گزارشهاي مالي است.