مقاله بررسي انتقادي تشخيص ها و سياست گذاري ها در مسايل خانواده و ازدواج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسائل اجتماعي ايران (دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي انتقادي تشخيص ها و سياست گذاري ها در مسايل خانواده و ازدواج
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله ازدواج
مقاله پايداري خانواده
مقاله رسانه اي شدن خانواده
مقاله سياست خانواده
مقاله دولت
مقاله رويکرد انتقادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي راد محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: عزلتي مقدم فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اهميت تاريخي و فرهنگي نهاد خانواده و حمايت قوانين و برنامه هاي متفاوت از تشکيل و تداوم آن، پژوهش هاي انجام شده از وجود بحران خانواده و ازدواج حکايت مي کنند. بحران خانواده و ازدواج را مي توان از ابعاد گوناگون مورد بررسي قرار داد؛ ولي اين نوشتار تاثير سياست گذاري بخش عمومي در ايجاد و تداوم اين بحران را بررسي مي کند. هدف اصلي اين مقاله ارزيابي انتقادي ديدگاه هاي مرتبط با تشخيص و شناخت مسايل خانواده و ازدواج و نيز سياست ها و برنامه هاي بخش عمومي مرتبط با مسايل مزبور مي باشد. چارچوب انتقادي و تحليلي اين مقاله از ديدگاه هابرماس درباره مستعمره ساختن زيست جهان به وسيله نظام اجتماعي اقتباس شده است. بر مبناي ديدگاه نظري اين مقاله، رسانه اي شدن خانواده و تبديل آن به محيطي براي انتقال پيام هاي اقتصادي و سياسي به تضعيف و زوال نهاد خانواده انجاميده است و بخش زيادي از مشکلات کنوني خانواده و ازدواج را مي توان با چنين چشم اندازي درک کرد. داده ها و اطلاعات موردنياز از طريق تحليل محتواي مطالعات انجام شده در مورد خانواده و نيز اسناد قانوني و سياست ها و برنامه هاي موجود، فراهم مي گردد. بخش پاياني اين مقاله با استفاده از دستاوردهاي انتقادي مطالعه، در برابر رويکرد دولت محور موجود، رويکرد سياسي جايگزيني را ارايه مي دهد. بر مبناي داعيه اين مقاله، با توجه به سرشت فرهنگي و اجتماعي خانواده، رويکرد سياستي جامعه محور، به شيوه موثرتري مي تواند به تامين پايداري خانواده در عرصه هاي بازتوليد فرهنگي، همبستگي خانواده و کارکرد جامعه پذيري آن کمک کند.