مقاله بررسي انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۱۰ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون هاي غربالگري
مقاله سرطان پستان
مقاله ماموگرافي
مقاله خودآزمایي پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي پرمهر سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمان نورالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: شيخان زهره
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان يک سوم کليه سرطان ها در زنان و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در آنان مي باشد. با پيشگيري و انجام غربالگري، ميزان ابتلا و مرگ و مير کاهش خواهد يافت. لذا اين مطالعه با هدف تعيين انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل مرتبط با انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان در زنان شهر اردبيل صورت گرفته است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي تعداد ۳۰۰ زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اردبيل با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. اطلاعات از طريق پرسشنامه خود ساخته شامل دو قسمت، سوالات آگاهي و نگرش و يک فرم اطلاعاتي در زمينه مشخصات دموگرافيکي، عوامل خانوادگي، اجتماعي – اقتصادي، عوامل خطر و زنان – مامايي جمع آوري گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و آزمون هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد و P<0.05 به عنوان معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميزان انجام خودآزمايي پستان ۴%، معاينات باليني ۴٫۷% و انجام ماموگرافي ۳٫۷% بود. بين تحصيلات (P=0.003)، آگاهي (P=0.002) و نگرش (P=0.004) با انجام خودآزمایي پستان ارتباط معني دار بود. بين وضعيت بيمه، سابقه هورمون درماني و انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان ارتباط معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان پايين انجام آزمون هاي غربالگري سرطان پستان و شناسايي عوامل تاثيرگذار بر آن، ارايه برنامه هاي آموزشي مناسب و انجام مطالعات مداخله اي تاکيد مي شود.