مقاله بررسي انحلال يک ماده رنگزاي ديسپرس نفتاليميدي حاوي گروه کربوکسيليک اسيد در حضور پراکنش کننده هاي آنيوني و غيريوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي انحلال يک ماده رنگزاي ديسپرس نفتاليميدي حاوي گروه کربوکسيليک اسيد در حضور پراکنش کننده هاي آنيوني و غيريوني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سينتيک انحلال
مقاله نفتاليميد
مقاله ماده رنگزاي ديسپرس
مقاله پراکنش کننده آنيوني و غيريوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرنجيگ كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي كياخاني موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله انحلال يک ماده رنگزاي آزو ديسپرس بر پايه نفتاليميد که حاوي گروه کربوکسيليک اسيد است در حضور پراکنش  کننده هاي آنيوني و غيريوني گزارش شده است. در اين راستا عوامل موثر بر انحلال ماده رنگزا در آب حاوي مواد پراکنش کننده از قبيل دما، زمان و غلظت پراکنش  کننده مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهند که ميزان انحلال ماده رنگزا با افزايش غلظت هر دو ماده پراکنش کننده غير يوني و آنيوني، دما و زمان افزايش مي يابد. در تمامي حالت ها انحلال ماده رنگزا در پراکنش  کننده آنيوني بيشتر از نوع غيريوني است. مطالعه سينتيکي انحلال ماده رنگزا در حضور هر دو ماده پراکنش  کننده در دماها و غلظت هاي مختلف نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا در دو پراکنش کننده به کار رفته از رابطه تابع نمايي پيروي مي کنند. ضمنا نتايج نشان داد که ماده رنگزا در آب حاوي پراکنش  کننده آنيوني با سرعت بيشتري نسبت به پراکنش  کننده غيريوني حل مي شود. اندازه گيري سرعت انحلال ماده رنگزا در هر دو ماده پراکنش کننده نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگزا با افزايش زمان کاهش مي يابند.