مقاله بررسي اندازه، تعداد و واسطه هاي شيميايي سرمي سلولهاي چربي در بيماران ايسکميک قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اندازه، تعداد و واسطه هاي شيميايي سرمي سلولهاي چربي در بيماران ايسکميک قلبي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي ايسکميک قلبي
مقاله سلول چربي
مقاله لپتين
مقاله آديپونکتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي بنام مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صانعي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عطاپور امير
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني‌ محمدآرش‌
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پور ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چربي اضافي در بدن با افزايش ابتلا به بيماريهاي ايسکميک قلبي همراه است. واسطه هاي سلول هاي چربي مانند لپتين و آديپونکتين، به عنوان عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي مطرح شده اند. سيکل تکامل سلول هاي چربي تحت تاثير اندازه آن ها است و بر اين اساس، سلول هاي چرب بزرگ تر، از نظر متابوليک فعال تر هستند. در اين مطالعه ارتباط بين اندازه و تعداد سلولهاي چربي ، سطح لپتين و آديپونکتين سرم را با ابتلا به بيماريهاي ايسکميک قلب مورد بررسي قرار گرفت.
روش ها: يک مطالعه مورد شاهدي بين بيماران ۴۰ تا ۶۰ ساله، که با علايم ايسکمي قلبي، آنژيوگرافي عروق کرونر مي شدند، انجام شد. موارد، در آنژيوگرافي انسداد قابل توجه داشتند. شاهدها آنژيوگرافي طبيعي داشتند. سطح سرمي لپتين، آديپونکتين و انسولين به روش آنزيماتيک اندازه گيري شد. نمونه چربي پس از ثابت شدن در فرمالين، رنگ آميزي هماتوکسيلين-ائوزين شد. از اسلايد رنگ آميزي شده عکس برداري ديجيتال انجام شد. با نرم افزار Image tool V3، اندازه و تعداد سلول ها محاسبه شد. داده ها با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: اختلاف آماري معني داري بين تعداد و اندازه سلولهاي چربي و سطح سرمي لپتين، آديپونکتين و انسولين دو گروه وجود نداشت. اما لپتين با چاقي شکمي (P=0.036وr=0.31) و شاخص توده بدني (P=0.03وr=0.32) همبستگي معني داري داشت.
نتيجه گيري: گرچه لپتين و آديپونکتين با چاقي و بروز بيماري هاي ايسکميک قلبي ارتباط دارند و به عنوان عوامل خطر اين بيماري ها معرفي شده اند، در مطالعه ما ابن ارتباط معني دار نبود. بين اندازه و تعداد سلول هاي چربي با بروز بيماري هاي ايسکميک قلبي ارتباطي وجود نداشت. براي بررسي اين موضوع در جمعيت ايراني به مطالعات بيشتري نياز است.