مقاله بررسي اندازه گيري هاي آنتروپومتري و همراهي آن با پرفشاري خون در بيماران قلبي – عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اندازه گيري هاي آنتروپومتري و همراهي آن با پرفشاري خون در بيماران قلبي – عروقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري هاي آنتروپومتري
مقاله بيماري قلبي – عروقي
مقاله پرفشاري خون
مقاله ضخامت چربي زير پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: اكرام زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: چاقي يکي از عوامل خطر قابل تغيير در بيماري هاي قلبي – عروقي است. ۲۵-۳۵ درصد افراد مبتلا به بيماري هاي قلبي – عروقي از چاقي و به خصوص چاقي شکمي رنج مي برند، طبق آمار موجود بيماري هاي قلبي – عروقي سومين عامل مرگ و مير در جهان به حساب مي آيند. هدف از مطالعه حاضر بررسي اندازه گيري هاي آنتروپومتري و تعيين رابطه آنها با بيماري هاي قلبي – عروقي در اين گروه از بيماران است.
روش کار: مطالعه مقطعي حاضر در سال ۱۳۸۶ روي ۱۸۰ بيمار قلبي – عروقي که به صورت دسترسي آسان مبتني بر هدف انتخاب شده بودند انجام گرفت. مطالعه با استفاده از پرسشنامه اي که حاوي اطلاعات دموگرافيک و اندازه گيري هاي آنتروپومتري شامل ضخامت چربي زيرپوستي، نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) و شا خص توده بدني (BMI) و فشارخون بود صورت گرفت و نتايج به وسيله آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي به کمک نرم افزارآماري SPSS نسخه ۱۱ تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: چهل و پنج درصد افراد مورد مطالعه، مبتلا به اضافه وزن (BMI-29.9-25) 1/20 درصد چاق (۳۰£BMI) بودند. نسبت دور کمر به دور باسن ۲/۹۷ درصد زنان و ۳/۲۶ درصد مردان بالاتر از نرمال (بترتيب ۸/۰ و ۱) بود. همچنين از نظر ضخامت چربي زيرپوستي ۳/۴۶ درصد زنان بين صدک پانزدهم تا صدک بيست و پنجم و ۶/۲۷ درصد مردان مورد مطالعه بين صدک پنجاهم تا صدک هفتاد و پنجم قرار داشتند، اما با وجود اين که افراد چاق مورد مطالعه مبتلا به پرفشاري خون بودند ولي رابطه معني داري و همبستگي آماري بين اندازه گيري هاي آنتروپومتري و ابتلا به پرفشاري خون مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: طبق نتايج موجود شيوع چاقي در بيماران قلبي – عروقي به طور قابل توجهي بالاست به عبارت ديگر بيش تر زنان بيمار، مبتلا به چاقي شکمي و مردان بيمار، داراي تجمع چربي زيرپوستي بالايي هستند.