مقاله بررسي اندازه گيري و كنترل فشار کاف لوله داخل تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اندازه گيري و كنترل فشار کاف لوله داخل تراشه بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار کاف لوله داخل تراشه
مقاله اندازه گيري فشار کاف
مقاله لوله گذاري تراشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدعلي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان لاهيجي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوتيان فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مقدم اميد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده حسنلويي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: با توجه به بروز عوارض شناخته شده نامناسب بودن فشار کاف لوله داخل تراشه (ETT)، حفظ فشار کاف حايز اهميت است. هدف از اين تحقيق اندازه گيري، بررسي و کنترل فشار کاف ETT به فواصل زماني مناسب است.
مواد و روش ها: اين تحقيق روي در سال ۱۳۸۷، ۳۰ بيمار بستري در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU) که به هر دليلي لوله گذاري داخل تراشه شده بودند، انجام پذيرفت. در دو نوبت به فاصله شش ساعت تحت اندازه گيري قرار گرفتند. تمام اندازه گيري هاي فشار کاف ETT بوسيله مانومتر استاندارد را يک فرد متخصص آموزش ديده انجام داد.
نتايج: بيشترين دليل بستري، بيماري ضايعات مغزي (۵۰ درصد) بوده است و بيشترين دليل لوله گذاري داخل تراشه (۶/۶۳ درصد) حمايت تنفسي در آسيب هاي مغزي بود. در ۴۹درصد از افراد، فشار داخل کاف در نوبت اول خارج از حد استاندارد بود و بعد از اصلاح فشار کاف، در نوبت دوم اين ميزان به ۵/۱۸درصد كاهش يافت، بنابراين، اين مهم اهميت تاکيد بر نظارت در ميزان فشار داخل کاف در فواصل منظم قابل قبول از سوي تيم درماني را نشان مي دهد. در ۳۱ مورد علي رغم اصلاح فشار داخل کاف در نوبت اول، در نوبت دوم نيز ميزان فشار داخل کاف در محدوده قابل قبول نبود.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت مناسب بودن فشار کاف ETT، لازم است در کنار اندازه گيري و ثبت ساير متغيرهاي حياتي در بيماران بستري در ICU، اندازه گيري فشار کاف ETT نيز به فواصل زماني مناسب ثبت برسد و پيشنهاد مي شود با برنامه ريزي دقيق، علاوه بر يک چارت مديريتي گويا، يک چارت درماني کامل نيز براي تمام مراکز درماني کشور تنظيم شود.