مقاله بررسي اندركنش سد پي در بررسي موردي سد خاكي – سنگريزه اي مسجد سليمان با استفاده از ركوردهاي ثبت شده زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۷۱۷ تا ۷۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اندركنش سد پي در بررسي موردي سد خاكي – سنگريزه اي مسجد سليمان با استفاده از ركوردهاي ثبت شده زلزله
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامل سخي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي رفتار لرزه اي سدهاي خاكي يكي از مهم ترين موضوع هاي قابل طرح در دانش ژئوتكنيك است. در بررسي رفتار سد ها در برابر پديده زلزله، بهترين روش، تدقيق مدل هاي عددي و تحليلي با پاسخ هاي واقعي ثبت شده در بدنه سد است. در دسترس بودن شتاب نگاشت هاي ثبت شده زلزله بر روي سد خاكي-سنگريزه اي مسجد سليمان، زمينه مناسبي را براي نيل به اين هدف فراهم كرده است و بر اين اساس، سد مذكور براي بررسي موردي انتخاب شده است. در اين تحقيق با استفاده از شتاب نگاشت ثبت شده در گالري به عنوان محرك ورودي، تحليل هاي عددي بدنه و پي سد مسجد سليمان در محدوده دو بعدي صورت پذيرفته و مساله اندركنش پي سد خاكي بررسي شده است. لازم به ذكر است شتاب نگاشت هاي ثبت شده زلزله، ضعيف بوده و در نتيجه گيري نهايي و تحليل لرزه اي پاسخ سد نيز به اين امر توجه شده است. بر اين اساس در اين تحقيق با در دسترس بودن شتاب نگاشت هاي ثبت شده در نقاط مختلف سد مذكور، جرم هاي مختلفي براي پي سد در نظر گرفته شده و تحليل هاي عددي انجام شده است. پاسخ هاي به دست آمده از تحليل هاي عددي با پاسخ هاي ثبت شده مقايسه شده است و درباره ميزان در نظرگيري جرم پي با استفاده از معيارهاي مختلف بحث شده است. بررسي ها نشان داده است كه يكي از بهترين معيارها در اين مقايسه، استفاده از توزيع زمان – فركانس در تحليل شتاب نگاشت هاي ثبت و محاسبه شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه صرف نظر كردن از جرم پي الزاما به بهترين پاسخ ديناميكي براي سد خاكي منجر نمي گردد. با توجه به معيارهاي مختلف در نظر گرفته شده در اين تحقيق و با توجه به ضعيف بودن محرك ورودي ثبت شده و فرض رفتار خطي سد، به نظر مي رسد پي با جرم زير ۵۰ درصد (در حدود ۲۰-۳۰ درصد) نزديك ترين پاسخ به رفتار ثبت شده سد را به همراه داشته باشد.