مقاله بررسي اندركنش قطار سريع السير و پلهاي دوسر ساده با تير بتني پيش ساخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اندركنش قطار سريع السير و پلهاي دوسر ساده با تير بتني پيش ساخته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندركنش پل و قطار
مقاله پديده تشديد
مقاله سرعت تشديد
مقاله قطار سريع السير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدكريمي حسين آبادي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مرشد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واكنش ديناميكي پلهاي راه آهن در هنگام عبور قطارهاي سريع السير به پارامترهاي متعددي وابسته است. از مهم ترين عوامل تاثيرگذار مي توان به مشخصات ديناميكي پل و قطار، نوع روسازي و سرعت حركت قطار اشاره كرد. در اين مقاله سه پل دهانه ساده با تير بتني پيش ساخته به طولهاي ۱۰، ۱۵ و ۲۰ متر كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد شده و يك پل پيش تنيده با دهانه ۳۰ متر بر اثر عبور قطار سريع السير در محدوده سرعتهاي ۱۰۰ تا ۴۵۰ كيلومتر بر ساعت مورد بررسي قرارگرفته اند. براي ارزيابي پاسخ ديناميكي پلها دو نوع مدلسازي از پل و قطار انتخاب شده است: يكي با در نظر گرفتن اندركنش پل و قطار همراه با روسازي انعطاف پذير (بالاست) و ديگري مدلسازي قطار به صورت بارهاي متحرك بدون در نظر گرفتن اثر روسازي است. سرعتهاي تشديد و كاهندگي و تاثير تغييرات سختي خمشي در جابجا كردن سرعتهاي تشديد و اثر تعداد واگنهاي عبوري نيز مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد شتاب قايم ايجاد شده در وسط دهانه پلهاي ۱۰، ۱۵ و ۲۰ متري به دليل وزن واحد طول كوچك تر از پل دهانه ۳۰ متري، بيشتر از پل دهانه ۳۰ متري است. مدلسازي قطار به صورت بار در مقايسه با مدلسازي با در نظر گرفتن اندركنش پل و قطار سرعتهاي تشديد را قدري بيشتر برآورد مي كند ولي مقادير پيش بيني شده واكنشهاي حداكثر در هنگام تشديد توسط اين مدل، در جهت محافظه كارانه بوده است. با گذشت زمان، تغييرات ايجاد شده در سختي و جرم پلها در جهتي است كه تشديد در سرعتهاي كمتري اتفاق بيفتد. تعداد واگنهاي قطار صرفا در سرعت تشديد اصلي بر پاسخ پل تاثيرگذار است.