مقاله بررسي انطباق معماري ساختمانهاي شهر سنندج با شرايط زيست اقليمي آن به روش ماهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي انطباق معماري ساختمانهاي شهر سنندج با شرايط زيست اقليمي آن به روش ماهاني
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم آسايش
مقاله سنندف معماري
مقاله معيار ماهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده اصل منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: لشكري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با توجه به ساختار جوان جمعيت در شهر سنندج، نرخ بالاي مهاجرت روستاييان و نياز هر چه بيشتر به مسکن شهري در رابطه با لزوم استفاده بهينه از منابع ملي به ويژه صرفه جويي در زمينه مصرف انرژي در بخش ساختمان، متناسب با پارامترهاي اقليمي موجود و موقعيت منطقه مطالعه شده از معيار ماهاني براي مطالعه وضعيت زيست اقليم و ميزان سازگاري اقليمي بافت قديم و جديد شهر سنندج و ارايه پيشنهادهاي معماري به منظور استفاده هر چه بيشتر از انرژيهاي طبيعي (خورشيد، باد و … ) و صرفه جويي در مصرف سوختهاي فسيلي استفاده شده است. پس از محاسبه وضعيت زيست اقليم شهر سنندج، مساکن موجود بر اساس قدمت و ويژگيهاي معماري به سه دسته بافت جديد، قديم و فرسوده تقسيم شدند؛ آن گاه تعداد ۱۴۲ نمونه از بافتهاي معماري در مناطق مختلف شهر سنندج انتخاب شد. سپس بر اساس معيار ماهاني پرسشنامه اي تنظيم شد و با توجه به ويژگيهاي معماري هر کدام از نمونه ها، پرسشنامه اي تکميل شد. نتايج پرسشنامه ها براي هر بافت، جداگانه استخراج شد. اين نتايج به منظور تطبيق با معيار ماهاني و براورد ميزان سازگاري اقليمي مساکن در نرم افزار رايانه اي SPSS با هم مقايسه و تحليل شدند. بر اساس معيار ماهاني، بافت قديم شهر بيشترين سازگاري با اقليم محلي و بافت جديد کمترين سازگاري را دارد. در مجموع مي توان گفت حدود ۵۰ درصد از مساکن شهر سنندج با شرايط اقليمي محل سازگار هستند.