مقاله بررسي انفارکتوس ميوکارد زودرس و عوامل خطر آن در بيماران بستري در بيمارستان رسول اکرم تهران (۱۳۸۶-۱۳۷۷) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۵۶ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي انفارکتوس ميوکارد زودرس و عوامل خطر آن در بيماران بستري در بيمارستان رسول اکرم تهران (۱۳۸۶-۱۳۷۷)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته قلبي
مقاله عوامل خطر
مقاله استعمال سيگار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سزاوار سيدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توسعه شهرنشيني و افزايش شيوع عوامل خطر بيماري ايسکميک قلب، قسمت اعظم بار جهاني اينگونه بيماريها در حال حاضر در کشورهاي با درآمد کم و متوسط اتفاق مي افتد. مطالعه حاضر با هدف تعيين روند تغييرات درصد فراواني انفارکتوس ميوکارد زودرس در طي ده سال و مقايسه عوامل خطرآن با بقيه بيماران مبتلا به انفارکتوس ميوکارد ا نجام گرفت.
روش کار: دراين مطالعه مقطعي ويژگي هاي سني، جنسي و سابقه داشتن هيپرتانسيون، ديابت، هيپرليپيدمي و مصرف سيگار در ۱۸۲۹ بيمار با اوّلين انفارکتوس ميوکارد همراه با صعود قطعه (STEMI) ST مراجعه کننده به بيمارستان رسول اکرم تهران طي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ با تکميل چک ليست جمع آوري شد. براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزارهاي آماري EPI info و SPSS و آزمون کاي اسکوئر با در نظر گرفتن a=0.05 استفاده شد.
نتايج: از ۱۸۲۹ بيمار با اولين STEMI، ۲/۲۵% مبتلا به انفارکتوس ميوکارد زودرس بودند که ۸۴% آنها مرد و ۱۶% زن بودند (P<0.001).
نتيجه گيري: عليرغم تغيير نکردن روند درصد فراواني MI زودرس در ظطي ۱۰ سال، مصرف سيگار به عنوان فراوان ترين عامل خطر در کل بيماران و نسبت بيشتر آن در مردان و بيماران حوان تر، لزوم برنامه ريزي جامع جهت پيشگيري اوليه و کنترل مصرف سيگار را مورد تاييد قرار مي دهد.