مقاله بررسي انواع مدل هاي آبشويي در دو منطقه جنوب شرق استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE) از صفحه ۷۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي انواع مدل هاي آبشويي در دو منطقه جنوب شرق استان خوزستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبشويي
مقاله شوري زدايي
مقاله سديم زدايي
مقاله مواد اصلاح كننده
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني ‌فر كامران
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناطق خشك، چون بيشتر نواحي ايران كه داراي بارندگي كم و تبخير زياد مي باشند، تجمع املاح در سطح خاك، امري اجتناب ناپذير خواهد بود. بنابراين اعمال يك روش عملي جهت برآورد آب موردنياز به منظور اصلاح خاك براي كشاورزي امري ضروري است. هدف از اين تحقيق، رسم منحني هاي شوري و سديم زدايي در ۲ منطقه واقع در جنوب شرق استان خوزستان و اثر ماده اصلاح كننده سديم بر شستشوي املاح و سديم مي باشد. همچنين ارايه فرمول تجربي مناسب جهت استفاده در برآورد آب موردنياز براي اصلاح مناطق مورد نظر از ديگر اهداف طرح بوده است. آزمايش در دو منطقه ۱ و ۲ با چهار تيمار شامل، تيمار اول ۲۵ سانتي متر، تيمار دوم ۵۰ سانتي متر، تيمار سوم ۷۵ سانتي متر و تيمار چهارم ۱۰۰ سانتي متر آب و سه تكرار تا عمق ۱۰۰ سانتي متر در كرت هاي ۱×۱ متر انجام گرفت. در منطقه ۲ علاوه بر آب آبشويي از اسيد سولفوريك به مقدار ۵ تن در هكتار به عنوان ماده اصلاح كننده استفاده شد. با استفاده از داده هاي اوليه و نهايي شوري و سديم در مقايسه با عمق خالص آب آبياري به عمق خاك، يازده مدل تجربي مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان مي داد كه در منطقه ۱، مدل تجربي معكوس براي هدايت الكتريكي و سديم به ترتيب با ضريب همبستگي ۸۵% و ۸۳% به عنوان بهترين مدل بدست آمد. در منطقه ۲ بدون اضافه كردن اسيد، مدل درجه سوم به عنوان مدل آبشويي هدايت الكتريكي و سديم به ترتيب با ضرايب همبستگي ۹۴% و ۸۰% مناسب است. براي منطقه دوم همراه با اضافه كردن اسيد در مورد هدايت الكتريكي مدل هاي نمايي، رشد، لجستيك، مركب و معكوس با ضريب همبستگي ۷۶% و براي درصد سديم تبادلي مدل درجه سوم با ضريب همبستگي ۸۸% بدست آمد.