مقاله بررسي انواع و علل اشتباهات دارويي انجام شده توسط پرسنل پرستاري شاغل در مراکز درماني منتخب استان بوشهر ۱۳۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي انواع و علل اشتباهات دارويي انجام شده توسط پرسنل پرستاري شاغل در مراکز درماني منتخب استان بوشهر ۱۳۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتباهات دارويي
مقاله دارو درماني
مقاله دوز دارو
مقاله پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زحمتكشان نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده راضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اشتباهات دارويي به استفاده نامناسب داروها اطلاق مي شود كه مي تواند عواقب جدي و خطرناکي را براي بيمار بدنبال داشته باشد. عوامل زيادي مي تواند سبب اشتباهات دارويي شوند. اين مطالعه به بررسي انواع و علل اشتباهات دارويي انجام شده توسط پرسنل شاغل در مراکز درماني استان بوشهر مي پردازد.
مواد و روش‌ها: در اين مطالعه مقطعي تعداد ۴۰۰ نفر از پرسنل شامل پرستار، ماما و بهيار پرسشنامه طراحي شده جهت سنجش اشتباهات دارويي را تكميل كردند. اين پرسشنامه شامل دو قسمت، اطلاعات جمعيت شناختي و شش حيطه عوامل موثر بر بروز اشتباهات دارويي بود.
يافته‌ها: نيمي از نمونه ها (۹/۴۹ درصد) در طول خدمت خود دچار اشتباه دارويي شده بودند و بيشترين ميزان اشتباه در دوز دارو (۷/۳۷ درصد) و پس از آن نوع دارو (۷/۲۷ درصد) بود. ۳/۷۳ درصد از افراد اشتباهات خود را گزارش نموده و بيشترين علت عدم گزارش نيز ترس از مسئولين مربوطه عنوان شده بود. به نظر شركت كنندگان در پژوهش عوامل مربوط به پزشك (بدخطي) (۹۴/۲۴ درصد)، عوامل مربوط به پرستار (ثبت نادرست دستورات) (۳۸/۲۴ درصد)، ارتباطات بين فردي و ارتباط مداوم با همراهان بيمار (۴۵/۱۹ درصد)، فضاي نامناسب فيزيکي (۳/۱۵ درصد)، كمبود اطلاعات و تجربه پرسنل (۲۳/۱۱ درصد) و عوامل استرس زا (۶۶/۴ درصد) شايع ترين علل ايجاد اشتباهات دارويي هستند. بين سابقه خدمت به صورت قراردادي يا رسمي و شيفت كاري با بروز اشتباهات دارويي ارتباط آماري معني دار وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهند که اشتباهات دارويي شايع بوده و از نظر پرسنل درماني عوامل انساني بيشترين نقش را در ايجاد اين اشتباهات ايفا مي کنند.