مقاله بررسي انگيزه دروني و بيروني پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي انگيزه دروني و بيروني پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه دروني
مقاله انگيزه بيروني
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله انگيزه تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخاني سيمين دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه، بررسي نوع انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است. بدين منظور با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي و طبقه اي، ۴۰۰ دانشجوي دختر و پسر دوره كارشناسي پيوسته در رشته هاي مختلف انتخاب شدند. پيشرفت تحصيلي بر اساس ميانگين نمرات نيم سال قبل و انگيزه هاي آنان با استفاده از يك پرسشنامه ۵۴ سوالي اندازه گيري شد. پس از تجزيه و تحليل آماري داده ها با آزمون t، تحليل واريانس و آزمون توكي، و همبستگي گشتاوري پيرسون نتايج نشان داد كه به طور كلي انگيزه دانشجويان مورد مطالعه بسيار پايين تر از حد متوسط است، اما پيشرفت تحصيلي آنان از ميانگين نظري مفروض (نمره ۱۲) بالاتر است. همچنين بين انگيزه دروني و انگيزه بيروني و پيشرفت تحصيلي دانشجويان مورد مطالعه همبستگي معني دار وجود دارد. انگيزه دروني بيشترين همبستگي، و انگيزه بيروني كمترين همبستگي را با پيشرفت تحصيلي دارند. اگر چه انگيزه دروني دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت معناداري با هم ندارند ولي انگيزه بيروني دانشجويان رشته كتابداري از انگيزه بيروني دانشجويان رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات انگليسي، و مهندسي كامپيوتر پايين تر است. همچنين مجموع انگيزه دروني و بيروني دانشجويان رشته كامپيوتر بيشتر از دانشجويان رشته كتابداري است. در پيشرفت تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف تفاوت معني داري مشاهده نشد. نتايج پژوهش حاكي از آن است كه به طور كلي انگيزه پسران بالاتر از انگيزه دختران است. بين انگيزه دروني و بيروني دانشجويان در ترم هاي مختلف تحصيلي تفاوتي مشاهده نشد. از نظر رابطه مشخصات جمعيت شناختي دانشجويان با انگيزه تحصيلي آنان، تنها تعامل تحصيلات پدر و تحصيلات مادر با انگيزه دروني، و با كل انگيزه رابطه دارد. يافته هاي تحقيق همچنين حاكي از آن است كه تحصيلات پدر؛ تعامل تحصيلات پدر و تحصيلات مادر؛ و تعامل تحصيلات پدر و محل سكونت در پيشرفت تحصيلي دانشجويان موثر است.