مقاله بررسي انگيزه هاي به دست آوردن نمونه سوالات امتحاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي انگيزه هاي به دست آوردن نمونه سوالات امتحاني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه
مقاله اهداف آموزشي
مقاله پيش آزمون
مقاله دانشگاه پيام نور
مقاله ضريب همبستگي
مقاله نمونه سوالات امتحاني
مقاله نمونه گيري تصادفي
مقاله متغير مستقل
مقاله متغير وابسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمدي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي انگيزه هاي دانشجويان دانشگاه پيام نور مرکز شيراز در به دست آوردن نمونه سوالات امتحاني موضوع اين پژوهش است. هدف از اين پژوهش بررسي ميزان تاثير نمونه سوالات امتحاني بر دانشجويان است. با توجه به عنوان پژوهش، روش مورد استفاده پيمايشي است و اطلاعات از طريق پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماري موردنظر کليه دانشجويان دانشگاه پيام نور و نمونه تحقيق شامل سيصد نفر از دانشجويان اين دانشگاه است که به طور تصادفي انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه مشتمل بر ۲۱ پرسش: درباره مشخصات فردي چون رشته تحصيلي، تعداد واحد گذارنيده، معدل، جنسيت و مانند اينهاست. متغيرهاي پژوهش عبارت اند از: متغيرهاي مستقل شامل رشته تحصيلي، تعداد واحد گذرانيده، معدل و جنسيت و متغيرهاي وابسته عبارت اند از: اعتماد به نفس، ميزان مطالعه، اضطراب، انتظار همخواني و تکرارشدن سوالات پايان ترم، نمره خوب گرفتن.
از ميان نتايج متعدد مي توان گفت:
– %۷۹ افرادي که سوالات تستي را شانسي انتخاب مي کنند با احتمال بيش از ۵۰% انتظار همخواني يا تکراري شدن سوالات پايان ترم را دارند.
– %۸٫۴۲ دانشجويان با معدل بالاي ۱۶ ميزان تاثير نمره خوب گرفتن با داشتن نمونه سوالات امتحاني را حدود ۵۰% اعلام کرده اند.
– %۷۴دانشجويان با معدل بالاي ۱۶ ميزان موجبات آشنايي به اشکالات درسي خودشان را بالاي ۶۰% انتخاب كرده اند.
– معدل دانشجوياني که شانسي سوالات تستي را انتخاب مي کنند برابر ۱۵٫۰۹ و معدل دانشجوياني که شانسي انتخاب نمي کنند برابر ۱۴٫۷۹ است.