مقاله بررسي انگيزه هاي شرکت کنندگان در ورزش هاي همگاني در فضاهاي روباز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۵ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي انگيزه هاي شرکت کنندگان در ورزش هاي همگاني در فضاهاي روباز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کسب سلامتي
مقاله لذت و نشاط
مقاله تعامل اجتماعي و فعاليت هاي ورزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني نژاد رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي تکيار سيدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي انگيزه هاي شرکت افراد در ورزش هاي همگاني شهر رشت بود. در ۸ ايستگاه ورزش همگاني، ۳۰۰۰ نفر به تمرين و ورزش مي پرداختند که ۷۰۰ نفر به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته و حاوي ۳۰ سوال بسته بود که ۵ انگيزه اصلي شرکت در ورزش همگاني و ديگر دلايل شخصي را با مقياس پنج ارزشي ليکرت اندازه گيري مي کرد. پس از نظر خواهي تخصصي در مورد روايي، اعتبار پرسشنامه در مطالعه راهنما و با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ تاييد شد (r=0.95) .کليه پرسشنامه ها در حضور محقق تکميل و پس از ۳۰ دقيقه جمع آوري شد و يافته هاي تحقيق با استفاده از آزمون t، ANOVA (آزمون تعقيبي LSD و آزمون همبستگي اسپيرمن) در سطح P≤۰٫۰۵تجزيه و تحليل شد. نتايج نشان داد که انگيزه کسب سلامتي و آمادگي جسماني، لذت و نشاط از ديدگاه آزمودني ها در اولويت اول و پس از آن نيز انگيزه بهبود روابط شغلي و زندگي، پيشگيري و درمان بيماري ها و تعامل اجتماعي قرار دارند. زنان در تمامي انگيزه ها، امتياز بيشتري از مردان کسب کردند و افراد متاهل نيز فقط دلايل شخصي بيشتري براي شرکت در اين فعاليت ها داشتند.