مقاله بررسي ايمونوهيستوشيميايي (CD117 (C-kit در تومورهاي غدد بزاقي آدنوييد سيستيک کارسينوما و پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در دانشور از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ايمونوهيستوشيميايي (CD117 (C-kit در تومورهاي غدد بزاقي آدنوييد سيستيک کارسينوما و پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدنوييد سيستيک کارسينوما
مقاله پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين
مقاله (CD117 (C-kit ايمنوهيستوشيمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلايرنادري نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: تيرگري فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: منشا آدنوييد سيستيک کارسينوما و پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين سلول هاي داكتال يا ميواپي تليال غدد بزاقي اند. به رغم تفاوت در رفتار باليني، پروگنوز و درمان، نماي هيستولوژيک مشابه دارند.CD117  تيروزين کينازي است که توسط ملانوسيت ها، ماستوسيت ها و سلول هاي ژرمينال بيان مي شود. داده هاي موجود در مورد اهميت بروز اين نشانگردر تومورهاي فوق متناقض است. تعيين دقت نشانگر CD117 درافتراق هيستوپاتولوژيك دو ضايعه.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي – تحليلي بود. جامعه آماري پرونده هاي هيستوپاتولوژيك بايگاني بخش پاتولوژي انستيتو كانسر و پاتولوژي مركزي بيمارستان امام خميني تهران بود. پانزده نمونه، آدنوييد سيستيک کارسينوما و پنج مورد پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين در مطالعه وارد شدند. نمونه ها تحت رنگ آميزي ايمونوهيستوشيميايي با نشانگر CD117 قرارگرفتند. شاخص رده بندي محاسبه شد و ميانگين شاخص رده بندي هر تومور به دست آمد. آزمونT  براي تجزيه و تحليل آماري مطالعه استفاده شد. p<0.05 معني دار درنظرگرفته شد .
يافته ها: ميانگين شاخص رده بندي در گروه آدنوييد سيستيک کارسينوما ۷۱٫۲۰±۲۷٫۴۵ و در گروه پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين ۳۶٫۴۳± ۳۵٫۳۷بود. اختلافي معنادار بين ميانگين شاخص رده بندي دو گروه مشاهده شد.(p=0.031)   73 Cut off pointبا حساسيت ۵۳% و ويژگي ۸۰% مناسب بود.
نتيجه گيري: CD117 شاخص ايمنوهيستوشيميايي مناسبي در تشخيص افتراقي آدنوييد سيستيک کارسينوما از پلي مورفوس آدنو کارسينوماي درجه پايين است.