مقاله بررسي ايمونوهيستوشيمي پروتئين هاي ترميم كننده عدم تطابق ژني در سرطان معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در گوارش از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ايمونوهيستوشيمي پروتئين هاي ترميم كننده عدم تطابق ژني در سرطان معده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم ترميم كننده عدم تطابق ژني
مقاله سرطان معده
مقاله ايمونوهيستوشيمي PMS2, MSH3, MSH2, MLH1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: يداله زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري بابك
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زالي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرحقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: وجود موتاسيون ژرم لاين در ژن هاي ترميم كننده عدم تطابق ژني (MMR) در بيش از %۷۰ بيماران مبتلا به سرطان ارثي غيرپوليپي كولوركتال وجود دارد. اما هنوز در مورد اهميت اين سيستم در سرطان معده در جمعيت عمومي اطلاعات كافي وجود ندارد. در اين مطالعه سعي شده است تا با استفاده از رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي پروفايل بيان ژن هاي MSH2, PMS2, MLH1 و MSH3 در نمونه هاي سرطان معده بررسي گردد.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي (Cross-Sectional) بر روي ۱۳۴ بيمار مبتلا به سرطان معده كه تحت گاستركتومي كامل يا نسبي از دي ماه سال ۱۳۷۹ تا انتهاي آذر ماه سال ۱۳۸۳ قرار گرفته بودند، صورت گرفته است. جهت آناليز تحليل بين متغيرها بر حسب مورد آزمون هاي exact’s Fisher, Chi-Square و Student’s t-test استفاده شده است.
يافته ها: تنها در ۵ تومور (%۳٫۷) بيان پروتيين هاي MMR غيرطبيعي وجود داشت كه همگي MLH1 غيرطبيعي و در ۴ مورد نيز PMS2 غيرطبيعي داشتند. هيچ يك از تومورها MSH2 يا MSH6 غيرطبيعي نداشتند. در مقايسه تحليلي انجام شده بين زير گروه هاي متغيرهاي بررسي شده اختلافي از نظر نتيجه رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي (IHC) به دست نيامد.
نتيجه گيري: اگرچه ژنتيك علت زمينه اي گروه كوچكي از بيماران مبتلا به سرطان معده است، اما بروز موتاسيون هاي ژرم لاين مي تواند سبب افزايش خطر بروز سرطان معده شود. در اين مطالعه %۳٫۷، اختلال در عملكرد پروتيين هاي ترميم كننده عدم تطابق ژني (MMR) داشتند و به نظر مي رسد MLH1 و PMS2 نقش اصلي تري در عملكرد MMR در سرطان معده در بيماران ايراني دارند، هر چند كه انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه لازم مي باشد.