مقاله بررسي اپتيکي تفاوت هاي موجود در گياهچه هاي درون شيشه اي با گياهان سازگار شده سرخس بوستوني Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اپتيکي تفاوت هاي موجود در گياهچه هاي درون شيشه اي با گياهان سازگار شده سرخس بوستوني Nephrolepis exaltata Schott cv. Bostoniensis
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعات اپتيکي
مقاله کشت درون شيشه اي
مقاله ميکروسکوپ AFM
مقاله سازگاري
مقاله سرخس بوستوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي حاجي آباد مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي قزويني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهچه هاي توليد شده در محيط درون شيشه اي به علت خصوصيات خاص مورفولوژيکي در هنگام انتقال به محيط خارج با تنش هاي محيطي روبرو مي شوند. تعيين دقيق تفاوت هاي گياهان درون شيشه اي با گياهان سازگاريافته مي تواند در سازگار کردن گياهان با محيط خارج مفيد باشد. اخيرا بررسي هاي اپتيكي به عنوان نوعي روش سنجش غيرتخريبي و سريع در تعيين دقيق اين تفاوت ها مورد استفاده قرار مي گيرند. اين تحقيق به منظور تعيين تفاوت هاي آناتوميکي و مورفولوژيکي گياهچه هاي درون شيشه اي با گياهچه هاي سازگار شده به روش اپتيكي صورت گرفته است. در اين مطالعه از گياهچه هاي كشت بافتي و سازگاريافته سرخس بوستوني كه در محيط كشت داراي نصف غلظت نمك هاي MS،۲۰  گرم در ليتر ساكارز و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر تنظيم كننده رشد بنزيل آدنين  BAريشه دار شده بود، استفاده شد. در بررسي توپوگرافي سطح برگ ها از ميکروسکوپ (Atomic force microscope) AFM با مد جريان ثابت استفاده شد. سپس تصاوير سه بعدي براي هر يک از نمونه ها تهيه و پردازش كامپيوتري به وسيله نرم افزار AFM انجام گرفت. به منظور بررسي و اندازه گيري طيف انعکاس و طيف عبور از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل  Jasco 151 CRاستفاده شد. عكس هاي سه بعدي نشان داد كه سطح برگ سرخس هاي كشت بافتي نسبت به برگ سرخس سازگار شده نزديك به ۶ تا ۱۰ برابر صاف تر هستند. در مقايسه طيف انعكاس برگ هاي سرخس سازگار شده و سرخس كشت بافتي حداكثر تفاوت در دامنه طول موج هاي رنگ سبز (۵۴۵-۵۵۵nm) و نوار مرزي رنگ قرمز (۶۸۵-۶۷۰nm) بود.