مقاله بررسي اپسيتي در كامپوزيت هاي تقويت شده با فايبر پلي اتيلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اپسيتي در كامپوزيت هاي تقويت شده با فايبر پلي اتيلن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپسيتي
مقاله كنتراست
مقاله كامپوزيت تقويت شده با فايبر
مقاله اسپكتروفوتومتر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني طباطبايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هدف اصلي اين مطالعه تعيين اثر فايبرهاي پلي اتيلن و کامپوزيت هاي ونيردهنده روي اپسيتي (Contrast Ratio) درکامپوزيت هاي تقويت شده با فايبر (FRC) بود.
روش بررسي: نمونه ها به چهارگروه تقسيم شدند. دو گروه به عنوان گروه هاي کنترل بدون فايبر ساخته شدند. فايبرهاي پلي اتيلن (Fibre-Braid) به همراه کامپوزيت Basement توصيه شده توسط کارخانه سازنده به عنوان مواد فريم ورک وکامپوزيت هاي Filtek Z250 و گراديا (shade A2)، به عنوان مواد ونيردهنده استفاده شدند. نمونه ها باضخامت کلي۳ ميلي متر و قطر ۱۳ ميلي متر بودند و در مولد فلزي ديسکي شکل آماده شدند. عمل کيورکامپوزيت ها طبق دستور کارخانه سازنده انجام شد. Contrast Ratio (CR) هر نمونه با قراردادن آن بر روي زمينه سفيد و سياه توسط اسپکتروفوتومتر انعکاسي تعيين شد. انعکاس با گام هاي ۱۰ نانومتر و از طول موج ۴۰۰ تا ۷۵۰ نانومتر اندازه گيري شد. آناليز داده ها به وسيله آزمون تحليل واريانس دو طرفه Two-way ANOVA و تست Tukey HSD انجام گرفت.
يافته ها: اختلاف در CR بين گروه هاي مختلف از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.05). کامپوزيت Z250 داراي کمترين مقدار در CR بودند و همچنين CR با افزايش طول موج از ۴۰۰ تا ۷۵۰ نانومتر تمايل به کاهش نشان داد. به عبارت ديگر بيشترين تفاوت در مقدار CR بين گروه ها، در طول موج هاي بالاتر مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که فايبرهاي پلي اتيلن ميزان ترنسلوسنسي را در نمونه هاي FRC کاهش مي دهند. اين نتيجه نيز به دست آمد که خواص انعکاس نوري، شامل وابستگي به طول موج، نقش مهمي در CR ترميم هاي FRC دارند.