مقاله بررسي اپيدميولوژيكي بيماري گامبورو در جوجه هاي گوشتي استان اردبيل طي سال هاي ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيكي بيماري گامبورو در جوجه هاي گوشتي استان اردبيل طي سال هاي ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله بيماري گامبورو
مقاله بورس فابريسيوس
مقاله نفروز
مقاله اردبيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزپور آيدين
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري گامبورو نوعي بيماري ويروسي حاد است که با ايجاد ضايعه شديد در بورس فابريسيوس در جوجه هاي جوان مشخص گرديده و با مرگ و مير زياد همراه مي باشد. علي رغم اين که ايمن سازي از طريق واکسيناسيون يکي از روش هاي اصلي کنترل اين بيماري محسوب مي شود. اما نکته قابل توجه اين که کاربرد واکسن هاي زنده از سويه Intermediate در پيشگيري از بيماري اغلب موفقيت آميز نبوده است. لذا با توجه به اهميت موضوع، مطالعه حاضر جهت بررسي اپيدميولوژي بيماري گامبورو و اثرات واکسن هاي زنده و کشته براي کنترل بيماري گامبورو تلفات در فارم هاي گوشتي استان اردبيل انجام گرفت. بدين منظور، در اين تحقيق ده فارم جوجه گوشتي از سويه تجاري راس واريته ۳۰۸ با سنين مختلف درشرايط پرورشي تقريبا يكسان که درگير به بيماري گامبورو بوده انتخاب و بر اساس علايم باليني مثل كزكردگي، اسهال سفيد آبكي، ژوليدكي پرها، نوك زدن به مخرج، بي اشتهايي، … و علايم كالبد گشايي دقيق پرندگان تلف شده همچون پتشي عضلاني، بورس فابريسيوس درگير، نفروز، … بيماري تشخيض داده شد جهت تاييد بيماري گامبورو از هر فارم نمونه هاي خون جمع آوري گرديد و بر روي سرم هاي اخذ شده تست الايزا با کيت ( (IDEXXانجام شد. نوع واكسن مورد استفاده شده، منحني تلفات بر اساس تعداد تلفات در هر روز، درصد تلفات و سن درگيري در هر فارم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تخقيق نشان مي دهد که در فارم هاي گوشتي اين مساله از قبل مشخص بوده که فرم کلينيکي بيماري IBD بيشتر در سن ۳ تا ۶ هفتگي بروز مي کند و همچنين درصد تلفات در فارم هايي كه واكسن گامبورو از نوع زنده توام با کشته مصرف شده بودند در مقايسه با فارم هايي كه فقط از نوع زنده داشته پايين بود.