مقاله بررسي اپيدميولوژيك وضعيت پرده بكارت در مراجعين به واحد معاينات پزشكي قانوني استان تهران در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشکي قانوني از صفحه ۹۲ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيك وضعيت پرده بكارت در مراجعين به واحد معاينات پزشكي قانوني استان تهران در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرده بكارت
مقاله علل مراجعه
مقاله مركز پزشكي قانوني استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي زواره حسن
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي شراره
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمي زنوزيان آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: معاينه تخصصي پرده بكارت تاثيرات فردي، خانوادگي، اجتماعي و فرهنگي وسيعي به همراه دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسي اپيدميولوژيك وضعيت پرده بكارت در مراجعين به واحد معاينات زنان مركز پزشكي قانوني استان تهران در تابستان و پاييز سال ۱۳۸۶ انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت توصيفي تحليلي با تكميل فرم اطلاعاتي به صورت مصاحبه حضوري و نيز معاينه اختصاصي مراجعين جهت ارزيابي پرده بكارت انجام شده است. تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۳ صورت گرفته است.
يافته ها: از مجموع ۴۹۴ نمونه جمع آوري شده، از نظر سني، گروه سني ۲۰-۱۶ سال بيشترين موارد را به خود اختصاص داد. مهم ترين علل ارزيابي پرده بكارت به ترتيب شامل بررسي روابط جنسي بين افراد، بررسي تجاوز جنسي، معاينه قبل از ازدواج و طلاق بودند. بيشترين فراواني انواع آناتوميك پرده بكارت مربوط به پرده حلقوي قابل اتساع با لبه صاف بود (۴/۳۴%). بيشترين موارد پارگي (۲/۵۴%) در پرده هاي حلقوي غيرقابل اتساع با لبه صاف و بيشترين موارد ساييدگي (۲/۸۰%) در پرده هاي حلقوي قابل اتساع با لبه صاف بود. بيشترين نواحي پارگي و ساييدگي پرده بكارت در ناحيه ساعت هاي ۹-۶ و ۶-۳ و بيشترين فراواني زمان حدوث ازاله بكارت (۶/۷۵%) بيش از سه هفته قبل از مراجعه بود. رابطه آماري معني داري بين وضعيت پرده بكارت از نظر سلامت يا ازاله و علت مراجعه، گروه هاي سني مراجعين وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت معاينه تخصصي پرده بكارت، كسب آگاهي و اطلاعات بيشتر پزشكان و ماماهاي درگير در معاينه پرده بكارت به منظور شناخت انواع آناتوميك پرده و افتراق يافته هاي طبيعي از موارد غير طبيعي ضروري است و دادن آگاهي به قشر نوجوان و جوان در خصوص جرايم جنسي، معاينه تخصصي پرده بكارت در صورت تمايل زوجين در مشاوره هاي قبل از ازدواج و مطالعه و تحقيقات اجتماعي در خصوص علل تاخير در مراجعه افراد جهت معاينه و جنبه هاي ديگر اين معاينه تخصصي در ساير مراكز دانشگاهي نيز توصيه مي گردد.