مقاله بررسي اپيدميولوژيك و عوامل زمينه ساز عقرب گزيدگي در جنوب استان كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۹۵ تا ۳۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيك و عوامل زمينه ساز عقرب گزيدگي در جنوب استان كرمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عقرب گزيدگي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله دموگرافيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني نسب علي
جناب آقای / سرکار خانم: عليدوستي شهركي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي نژاد محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عقرب گزيدگي يكي از مشكلات بهداشتي عمومي در نواحي مختلف دنيا مي باشد. كشور ايران با توجه به نوع اقليم و آب و هوا از نظر گونه بندپايان مخصوصا عقرب ها بسيار غني مي باشد و در زمره كشورهايي است كه گونه هاي زيادي از عقرب ها به ويژه انواع خطرناك آن را داراست. هر ساله ۴۰ تا ۵۰ هزار مورد عقرب گزيدگي و موارد متعدد مرگ ناشي از آن در كشور اتفاق مي افتد. شهرستان هاي جنوب استان كرمان از مناطق مستعد آب و هوايي و اقليمي براي عقرب گزيدگي مي باشند.
روش كار: اين مطالعه به صورت توصيفي مقطعي در طي فروردين ۱۳۸۲ لغايت شهريور ۱۳۸۵ در جنوب استان كرمان انجام شده و تمام موارد عقرب گزيده اين شهرستان ها كه به تنها بيمارستان موجود اعزام يا مراجعه مي كردند مورد بررسي، معاينه و درمان قرار گرفتند و سپس پرسش نامه اي شامل اطلاعات دموگرافيك، اپيدميولوژي و اطلاعات باليني براي آنها تكميل مي گرديد. آناليز آماري با استفاده از برنامه spss 15 انجام گرفته است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون مجذور كاي استفاده شده است.
يافته ها: در طي ۴۲ ماه مطالعه ۳۰۱ مورد عقرب گزيدگي مراجعه كردند كه بيشترين گزش ها در فصل بهار و تابستان بود. بيشترين ساعات عقرب گزيدگي بين ساعت ۰-۶ بامداد صورت گرفته و بيشترين محل گزش در دست و پاها بوده است. ۵۰ درصد از موارد گزش در كساني بوده كه بيرون ساختمان و روي زمين مي خوابيدند. ۲۰ درصد موارد در اطرافشان خار و خاشاك و هيزم نگهداري مي كردند. اكثر مراجعه كنندگان تحت درمان قرار گرفته و مرخص شدند. فقط دو مورد منجر به فوت، وجود داشت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد يكسري عوامل پيشگيري از قبيل تعمير درزها و شكاف ساختمان ها، دور نگه داشتن هيزم و خار و خاشاك از محل زندگي و نخوابيدن در محيط باز بيرون ساختمان بتواند تعداد عقرب گزيدگي را كاهش دهد.