مقاله بررسي اپيدميولوژيکي مسموميت بيماران بزرگسال بستري شده در بيمارستان طالقاني شهرستان اروميه ۱۳۸۶-۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۶۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيکي مسموميت بيماران بزرگسال بستري شده در بيمارستان طالقاني شهرستان اروميه ۱۳۸۶-۸۳
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسموميت
مقاله بزرگسالان
مقاله بيماران
مقاله اپيدميولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فضل الهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: مسموميت به عنوان يک مساله مهم در بهداشت عمومي و يکي از موارد نسبتا شايع اورژانس هاي پزشکي است، به طوري که يکي از متداول ترين علل مرگ و مير در بزرگسالان است. باتوجه به توسعه روز افزون انواع سموم و داروهاي کشنده اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار مي شود. بعلاوه مطالعات اپيدميولوژيکي براي تشخيص مناسب نتايج و کاربرد عمومي آن ها براي ساير جمعيت ها ارزيابي مي شود. اين مطالعه به منظور بررسي اپيدميولوژيکي مسموميت در افراد بزرگسال بستري شده در بيمارستان طالقاني اروميه انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي – توصيفي مشخصات اپيدميولوژيکي کليه بيماران بستري بزرگ سال دچار مسموميت طي چهار سال به تعداد ۱۲۰۸ نفر را دربر مي گيرد. ابزار مورد استفاده چک ليست استاندارد تهيه شده توسط معاونت بهداشتي است، که نتايج با استفاده از آزمون هاي آمار توصيفي تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج بررسي نشان مي دهد مسموميت افراد بزرگ سال در زنان (۵۳٫۶ درصد) مردان (۴۶٫۴ درصد) و در مجردين (۴۲٫۶ درصد) متاهلين (۵۷٫۴ درصد) و در فاصله سني (۲۵-۱۶ سال) (۶۳٫۳درصد) و در خانه دارها (۴۳٫۴ درصد) بوده است. بالاترين علت مسموميت ها با استفاده از داروها (۶۶٫۴ درصد) بوده، (۸۶ درصد) مسموميت عمدي و به قصد خود کشي انجام گرفته و (۴٫۶ درصد) از بيماران فوت نموده اند.
بحث و نتيجه گيري: باتوجه به اين که در سنين جواني (۲۵-۱۶ ساله) علت اصلي خودکشي در زنان خانه دار به علت مسموميت با داروها مي باشد لذا بهتر است در مورد نحوه استفاده و نگهداري دارو در خانه، آموزش همگاني مخصوصا به خانواده ها براي ايجاد محيطي توام با آرامش براي زندگي داده شود و همچنين آموزش هاي لازم براي پرسنل اورژانس ها جهت اقدامات درماني مناسب اين بيماران ضروري به نظر مي رسد.