مقاله بررسي اپيدميولوژيک شيوع کنه هاي سخت آلوده کننده گوسفند در شهرستان مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيک شيوع کنه هاي سخت آلوده کننده گوسفند در شهرستان مراغه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنه سخت
مقاله گوسفند
مقاله مراغه
مقاله انگل خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري كمال
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور شناسايي گونه هاي کنه ي مستقر در سطوح بدن گوسفندان منطقه مراغه و ميزان توزيع آلودگي بر حسب سن و جنس در قسمت هاي مختلف بدن آنها و ميزان شيوع آن به مدت يک سال و در سال ۱۳۸۷ انجام پذيرفت. درمجموع از تعداد ۱۲۰۰ راس گوسفند نر و ماده، نمونه گيري صورت پذيرفت.داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحت بررسي آماري قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد که ۲۲٫۲۲ درصد (۲۶۶ راس) گوسفندها آلوده به کنه بودند بيشترين ميزان آلودگي در گوسفندان در خرداد و کمترين ميزان در بهمن ماه بود. در بررسي آماري اختلاف معني داري، بين تعداد کنه هاي جدا سازي شده در ماه هاي مختلف و فصول مختلف مشاهده گرديد(p<0/05) . از ۱۲۷۹ کنه بالغ و نوچه شناسايي شده در روي گوسفندان به ترتيب: ريپي سفالوس ترانيکوس (۴۸٫۵۱ درصد)، ريپي سفالوس سانگوينوس (۸٫۲۸ درصد)، ريپي سفالوس بورسا (۲٫۵۳ درصد)، هيالوما آناتوليکوم آناتوليکوم با (۱۵٫۱ درصد)، هيالوما آناتوليکوم اکسکاواتوم با (۳٫۲۲درصد)، هيالوما مارژيناتوم (۲٫۵۶ درصد)، همافيزاليس پونکتاتا (۴٫۳۲ درصد)، همافيزاليس سولکاتا (۳٫۶۶ درصد) و درماسنتورمارژيناتوس(۱۱٫۹۱ درصد) بيشترين فراواني را داشتند و از ۲۶۶ کنه بالغ و نوچه شناسايي شده، فراواني آلودگي به کنه در قسمت هاي مختلف بدن گوسفندان به ترتيب در سر و گوش (۶۳ درصد)، زير دمبه (۲۳ درصد)، زير بغل (۱۰ درصد)، زير ران و مغابني (۴ درصد) بوده که آناليز آماري، اختلاف معني دار در ميانگين تعداد کنه هاي جداسازي شده در قسمت هاي مختلف بدن گوسفندان را نشان داد(p<0/05) .