مقاله بررسي اپيدميولوژي انواع سرطان در استان مازندران در سال ۱۳۸۵ (گزارش كوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۶۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژي انواع سرطان در استان مازندران در سال ۱۳۸۵ (گزارش كوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان
مقاله اپيدميولوژي
مقاله مازندران
مقاله ميزان استاندارد سني (ASR)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي نژاد فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني درياسري رشيد
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: الگوي بروز انواع مختلف سرطان در بين جمعيت هاي مختلف متفاوت بوده و با عواملي نظير مسايل شغلي، اجتماعي، فرهنگي، نژادي، جغرافيايي و تغذيه اي در ارتباط مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي و ثبت موارد سرطان در بين جمعيت استان مازندران بود.
مواد و روش ها: تمامي موارد سرطان در بين جمعيت استان مازندران در سال ۱۳۸۵ با استفاده از موارد ثبت شده در مراکز پاتولوژي، تصويربرداري، واحد مدارک پزشکي بيمارستان ها و گواهي فوت جمع آوري گرديد و بر اساس راهنماي طبقه بندي بين المللي بيماري ها (ICDO) دسته بندي شد و مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: از ۲۳۹۹ بيمار مبتلا به سرطان مورد مطالعه ۱۳۲۱ نفر (۵۵٫۰۶ درصد) مرد و ۱۰۷۸ نفر (۴۴٫۹۴ درصد) زن بودند. ميزان استاندارد سني براي كليه سرطانها در مردان و زنان به ترتيب ۱۱۲٫۹۱ و ۱۰۴٫۵۹ در يك صدهزار نفر جمعيت بود. شايعترين سرطانها در زنان به ترتيب سرطان پستان (۲۳٫۳۸ درصد)، پوست (۱۱٫۷۸ درصد) و كولون و وركتوم (۱۰٫۳۰ درصد) و در مردان به ترتيب سرطان معده (۴۱٫۴۲ درصد)، سرطان پوست (۱۵٫۵۹ درصد) و سرطان مري (۹٫۰۸ درصد) بود. شايعترين مورفولوژي در سرطان پستان (۶۹٫۳۵ درصد) کارسينوم التهابي لوله و در سرطان معده (۵۴٫۶۷ درصد) آدنوکارسينوم بود.
استنتاج: با توجه به تفاوت ملاحظه شده در توزيع انواع بدخيمي ها در جامعه استان مازندران، لازم است سياستهاي مناسب نسبت به ثبت دقيق موارد سرطان و ارايه پژوهشهاي تكميلي به منظور شناسايي عوامل خطرساز سرطانهاي شايع در استان اتخاذ و عمل گردد.