مقاله بررسي اپيدميولوژي اوتيت مياني سروز در کودکان كمتر از ۶ سال تحت پوشش خانه هاي بهداشت شهرستان هويزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژي اوتيت مياني سروز در کودکان كمتر از ۶ سال تحت پوشش خانه هاي بهداشت شهرستان هويزه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوتيت مياني سروز
مقاله اپيدميولوژي
مقاله هويزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صاكي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: نيك اخلاق سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم فاخر
جناب آقای / سرکار خانم: زرع پيما ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اوتيت مياني سروز يکي از شايع ترين بيماري هاي دوران کودکي بوده و مي تواند منجر به تاخير در تکلم شود. به منظور تعيين شيوع اين بيماري و بررسي برخي از عوامل موثر در شيوع آن در منطقه هويزه و روستاهاي اطراف آن مطالعه اي روي کودکان كمتر از ۶ سال تحت پوشش خانه هاي بهداشت انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تعداد ۸۵۶ كودك ساکن در نواحي شهري و روستايي هويزه مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين تحقيق ضمن بررسي فراواني اوتيت مياني سروز در کودکان عواملي همچون سن، جنس، تغذيه کودک با شير مادر، سيگاري بودن يکي از اعضاي خانواده و وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده بررسي مي شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان دهنده شيوع بيش از ۳۱ درصدي اوتيت مياني سروز در کودکان كمتر از ۶ سال ناحيه مورد مطالعه بوده است که بيانگر شيوع بالايي مي باشد. هم چنين در اين مطالعه مشخص شد که درصد بيماري در پسران مورد مطالعه بيشتر از دختران و در گروه هاي سني ۰-۲ و ۴-۶ سال بيش از گروه سني ۴-۲ سال مي باشد. هم چنين شيوع بيماري با عدم تغذيه کودکان از شير مادر و سيگاري بودن افراد خانواده و پايين بودن سطح اقتصادي خانواده کودکان مورد مطالعه رابطه مستقيم و معناداري دارد.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي بيماري در منطقه  مورد بررسي، توجه بيشتر در زمينه خدمات بهداشتي و ترويج فرهنگ تغذيه با شير مادر حداقل در ۲ سال اول زندگي، کاهش استعمال سيگار توسط خانواده ها و توليد کار يا ايجاد زمينه اشتغال ضروري است. اميد است نتايج اين تحقيق باعث جلب توجه به اهميت پيش گيري و کنترل بيماري در کودکان كمتر از ۶ سال گردد.