مقاله بررسي اپيدميولوژي سنگ ادراري در كودكان بستري در بيمارستان كودكان مفيد در طول ۵ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژي سنگ ادراري در كودكان بستري در بيمارستان كودكان مفيد در طول ۵ سال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنگ کليه
مقاله سنگ ادراري
مقاله کودکان
مقاله هيپرکلسيوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محكم معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ماهاني فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: اتوكش بابك
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: دليراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتميان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله گرجي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سنگهاي ادراري يكي از مشكلات شايع و مهم طب كودكان است كه امروزه شيوع آن در كودكان رو به افزايش است. با توجه به اينكه اطلاعات دقيقي از شيوع و انواع سنگ كليه در جامعه خود نداريم اين تحقيق با هدف بررسي اپيدميولوژيك سنگهاي كليه و مجاري ادراري در بيماران بستري در بيمارستان كودكان مفيد طي سالهاي ۱۳۸۷-۱۳۸۳ انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي بيماراني كه بر اساس نتايج سونوگرافي مبتلا به سنگ كليه و مجاري ادراري بودند، جدا و آزمايش خون از نظر تستهاي بررسي عملكرد كليه ها انجام و گاز خون و سطوح كلسيم، فسفر و اسيد اوريك سرم كنترل گرديد. آزمايش ادرار از نظر آناليز ادرار و سطوح كراتينين، كلسيم، فسفر، اسيد اوريك، منيزيم، سديم، سيستين، سيترات و اگزالات انجام شد.
يافته ها: در بين ۷۱۱ كودك مورد مطالعه، شيوع سنگ كليه ۱۷% بود. شايعترين علامت باليني در هنگام مراجعه هماچوري بود (۲۴%). در ۶/۸۷% بيماران براي بار اول سنگ كليه تشكيل شده بود و در ۴/۹۵% بيماران سنگ در لگنچه كليه و در ۶/۴% در حالب ها گزارش شد. در ۲/۳۲% بيماران سنگ كليه با هيدرونفروز همراه بود و در ۸/۵% موارد با هيدرونفروز شديد همراهي داشت. در ۸/۱۹% موارد سنگ كليه با عفونت ادراري همراهي داشت. در بررسي علل متابوليك زمينه ساز سنگ كليه در ۵/۷۳% هيپركلسيوري وجود داشت. بين اندازه سنگ و سطح كلسيم (P<0.0001)، سديم (P<0.001)، اسيد اوريك (p<0.002)، كراتينين (p<0.002)، پروتئين ادرار (p<0.007)، وزن مخصوص ادرار (p<0.0001) و بي كربنات خون (p<0.0001) ارتباط معني داري ديده شد.
نتيجه گيري: شيوع سنگ ادراري دركودكان بستري در بيمارستان قابل توجه است و هيپركلسيوري در اغلب بيماران مبتلا به سنگ ادراري مي تواند به عنوان يكي از علل زمينه ساز مطرح باشد.