مقاله بررسي اکوستيک رينومتري طبيعي در افراد ايراني فاقد مشکل تنفسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اکوستيک رينومتري طبيعي در افراد ايراني فاقد مشکل تنفسي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوستيک رينومتري
مقاله سطح مقطع بيني
مقاله قدام شاخک تحتاني
مقاله دريچه قدامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كامروا سيدكامران
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جالسي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شمس پور نواب
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت زاده بهزادي اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ارزيابي دياگرام اکوستيک رينومتري طبيعي، مي تواند در شناخت عمکرد راه هوايي بسيار مفيد باشد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين دياگرام طبيعي اکوستيک رينومتري در افراد فاقد مشکلات تنفسي در جمعيت ايراني انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۸۸-۱۳۸۷ بر روي ۱۶۶ نفر از افراد بدون مشكل تنفسي در بيمارستان رسول اکرم (ص) شهر تهران، انجام شد. اين افراد تحت اکوستيک رينومتري قرار گرفتند. براي اين منظور از دستگاه اکوستيک رينومترGM  مدل ARI مجهر به سيستم الترا سوند استفاده شد. نمودار مربوط به سمت کم ترين سطوح مقطع و حجم بيني ثبت شد و داده ها با آزمون آماري تي تحليل شدند.
يافته ها: کم ترين سطح مقطع بيني در آزمون اكوستيك رينومتري در ۶۶٫۸% افراد به طور متوسط ۰٫۵۵۹۷ سانتي متر مکعب در فاصله ۴٫۱۸۴۰ سانتي متر از محل قدام شاخک تحتاني و در ۳۳٫۲% افراد به طور متوسط ۰٫۶۱۶۶ سانتي متر مکعب در فاصله ۲٫۳۳۵۵ از محل دريچه قدامي بود. جنسيت بر روي حجم و حداقل سطح مقطع تاثيري نداشت، ولي فاصله تنگي اول از نوستريل در زنان به طور معني داري کم تر از مردان بود. P<0.05)) ارتباط معني داري بين قد و سن افراد با حجم و سطح مقطع بيني افراد به دست نيامد.
نتيجه گيري: با توجه به تفاوت نتايج اکوستيک رينومتري در نژادهاي مختلف، يافته هاي اين مطالعه در جمعيت ايراني، معيار مناسبي براي تشخيص بيماري هاي مربوط به راه هاي هوايي بيني، انتخاب درمان صحيح (طبي يا جراحي) و همچنين مقايسه نتايج قبل و پس از عمل جراحي راه هاي هوايي بيني است.