مقاله بررسي اکولوژيک Culex pipiens بعنوان گونه غالب پشه ها در شهرستان يزد و روش هاي کنترل آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي اکولوژيک Culex pipiens بعنوان گونه غالب پشه ها در شهرستان يزد و روش هاي کنترل آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژي
مقاله Culex pipiens
مقاله کوليسيده
مقاله کنترل
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صدرايي جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: موسي كاظمي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: داوري بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پشه هاي Culex pipiens از نظر خونخواري در محيط هاي شهري بسيار فعال هستند. نقش آنها در آزار و اذيت انسان ها، در کنار انتقال فيلرها و ويروس ها اهميت اين گونه را زياد کرده است. ساخت شهرک ها بدون رعايت اصول صحيح بهداشتي و بهسازي سيستم فاضلاب مي تواند به عنوان عامل اساسي در ايجاد زيستگاه هاي لاروي مطرح شود. مطالعه حاضر با توجه به مشکلات ناشي از مزاحمت پشه ها در شهرستان يزد با هدف شناخت اکولوژيک Culex pipiens بعنوان گونه غالب پشه ها و روش هاي کنترل آن انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي دو شهر زارچ و شاهديه که بيشترين مشکل ناشي از مزاحمت پشه ها را داشتند انتخاب و با مطالعه زيستگاه هاي لاروي و اماکن استراحت پشه هاي بالغ، مکان هاي مناسب جهت نمونه گيري تعيين شد. نمونه گيري از ارديبهشت ماه لغايت آذرماه ۱۳۸۸ در يازده نوبت انجام شد. نمونه گيري لارو به روش ملاقه زني و بالغ به روش هاي صيد کلي، صيد دستي، صيد با تله نوراني و صيد از پناهگاه گودالي انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه نمونه هاي صيد شده از نظر تنوع در سه جنس Anopheles،Culex  و Culiseta و ۵ گونه گزارش شد. تعداد لاروهاي صيد شده از زيستگاه هاي لاروي منطقه ۱۹۰۵۴ عدد بود که از اين تعداد Cx. pipiens با 82.2% بيشترين وفور را به خود اختصاص داد. تعداد بالغ هاي صيد شده ۵۲۳ عدد بود که ۱۱۸ عدد آن به روش صيد کلي صيد شدند. از اين تعداد،با Cx. pipines  %90 بيشترين وفور را شامل شد. همچنين گونه Cx. sinaiticus براي اولين بار از استان گزارش شد.
نتيجه گيري: با توجه به وفورگيري فصلي، پيک فعاليت  Cx. pipiens ازاواخر خرداد تا اوايل تيرماه تعيين و اين گونه به عنوان گونه غالب مشخص شد. بررسي حالات فيزيولوژيک شکمي بالغ هاي صيد شده در روش پناهگاه گودالي و مقايسه آن با صيد کلي، تمايل بيشتر اين گونه براي استراحت در اماکن خارجي را نشان مي دهد.