مقاله بررسي اکومورفولوژي و اکوفيزيولوژي .Cakile maritime Scop و .Convolvulus persicus L دو گياه ماسه رست ساحل درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي اکومورفولوژي و اکوفيزيولوژي .Cakile maritime Scop و .Convolvulus persicus L دو گياه ماسه رست ساحل درياي خزر
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cakile maritime ،Convolvulus persicus
مقاله پرولين
مقاله پروتيين
مقاله قندهاي محلول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزامي سپهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محيط زيست ساحلي يک اکوسيستم تکامل يافته طبيعي است که به شدت آسيب پذير و نسبت به آلودگي آب و تغييرهاي اقليمي بسيار حساس مي باشد. با وجود شرايط سخت حاکم بر منطقه ساحلي، گياهاني ديده مي شوند که توانسته اند با برهمکنشي از مکانيسم ها بر اين شرايط چيره شوند و بقاي خود را در منطقه حفظ کنند.
فاکتورهايي مانند نور شديد آفتاب، بارندگي ها، بادهاي شديد ساحلي، امواج سهمگين دريا، آلودگي هاي آب و خاک و مهم تر از همه اسپري آب شور دريا بر اکوسيستم ساحلي اثر گذاشته است. در اين بررسي اثرات اين عوامل بر روي دو گياه Scop.  Cakile maritimaو .Convolvulus persicus L مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسي ها بر روي اين دو گياه ماسه رست نشان مي دهد که اين گياهان براي حفظ بقاي خود تغيير هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي داشته اند. ساقه ها و برگ هاي گوشتي، ساقه ها و برگ هاي پر از کرک در ساختار مورفولوژي آن ها و افزايش ترکيب هاي اسموليتي مانند پرولين، کربوهيدرات هاي محلول و پروتيين ها در عملکرد فيزيولوژي آن ها اين گياهان را بردبار و سازگار با اين فاکتورهاي تنش زا مي كند.
در گياه C.maritima ساقه ها و برگ ها براي رقيق کردن يون هاي زيان آور گوشتي شده اند و ريشه ها بسيار عميق هستند. بررسي هاي فيزيولوژيکي نشان داده که ميزان پرولين و پروتيين در دو بخش هوايي و زير زميني بيش ترين مقدار را نسبت به C.persicus نشان مي دهد و هم چنين ميزان قندهاي محلول در بخش هوايي در اين گياه بيش تر از C.persicus است.
در گياه C.persicus ساقه ها و برگ ها پوشيده از کرک هاي بي شماري است. اين گياه داراي ريزوم مي باشد که در شرايط شوري زياد از طريق ريزوم ها توليد مثل انجام مي شود. ميزان قندهاي محلول در بخش زيرزميني بيش تر از C.maritima است.