مقاله بررسي باروري جنسي و تعيين گروه هاي سازگاري رويشي در جدايه هاي Glomerella cingulata جدا شده از درختان مركبات استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۱ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي باروري جنسي و تعيين گروه هاي سازگاري رويشي در جدايه هاي Glomerella cingulata جدا شده از درختان مركبات استان مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهش يافتگان nit
مقاله هتروکاريون
مقاله هتروتاليک
مقاله هموتاليک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانساري عتيق مونا
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ببري ماريه
جناب آقای / سرکار خانم: غضنفري كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ  Glomerella cingulataعامل بيماري آنتراكنوز درختان مركبات در شمال و جنوب ايران است. ۶۷ جدايه تك اسپور شده به دست آمده از درختان مركبات استان مازندران براي اين بررسي استفاده شد. تشخيص هموتال و هتروتال بودن قارچ در اين آزمايش روي محيط اختصاصي YPSS انجام شد. براي تشخيص هموتال بودن، ابتدا جدايه ها به تنهايي روي اين محيط كشت شدند و در نور متناوب و دماي ۲۱oC به مدت ۲۱-۱۵ روز قرار گرفتند. ارزيابي ها نشان دادند كه %۸٫۸ جدايه ها در كشت منفرد توليد پريتسيوم كردند و هموتال مي باشند و ساير جدايه ها در كشت هاي منفرد توليد پريتسيوم نكردند. در تلاقي بين جدايه ها تحت شرايط فوق، تنها براي ۱۲ تلاقي پريتسيوم بارور توليد گرديد و %۲۵ از جدايه ها به عنوان هتروتال تشخيص داده شدند. پريتسيوم هاي حاصل گرد با گردن دراز و ديواره صاف بودند. آسك ها به صورت مجتمع داخل پريتسيوم ها قرار گرفته و هر آسك داراي هشت آسكوسپور تك سلولي بود. از بين ۶۷ جدايه ۴۱ جدايه براي شناسايي گروه هاي سازگاري رويشي مورد آزمايش قرار گرفتند. جدايه ها براي به دست آمدن جهش يافتگان nit روي محيط واجد كلرات پنج درصد كشت شدند. تشخيص فنوتيپ جهش يافتگان nit به كمك محيط هاي افتراقي واجد نيتروژن انجام شد. سه جهش يافته nit 1، nit 3 و nit M به ترتيب با فراواني %۶۶، %۵۶ و %۵۳ شناسايي شدند. براي گروه بندي جدايه ها، تلاقي جهش يافتگان nit جدايه هاي مختلف روي محيط MM انجام شد كه ابتدا تلاقي هاي درون جدايه اي انجام شد تا جدايه هاي HSI حذف شوند كه دو جدايه خود ناسازگار بودند. در آزمايش هاي سازگاري رويشي تمامي كشت ها و تلاقي ها در دماي ۲۵oC و در تاريكي قرار گرفتند. در تلاقي جهش يافتگان  nitجدايه هاي مختلف، به جز سه تلاقي از كل، ساير تلاقي ها نتوانستند هتروكاريون تشكيل دهند. با بررسي ها دو گروه دو عضوي به دست آمد ولي ساير جدايه ها نتوانستند در تلاقي هاي بين جدايه اي هتروكاريون تشكيل دهند، اما با اين حال نامگذاري شدند. جدايه هايي كه در آزمايش باروري جنسي توانايي تشكيل پريتسيوم را داشتند (هموتال و هتروتال) با جدايه هايي كه در بررسي گروه هاي سازگاري رويشي تشكيل هتروكاريون دادند، متفاوت بودند. در اين آزمايش اكثر جدايه ها نتوانستند در تلاقي هاي بين جدايه اي هتروكاريون تشكيل دهند و به صورت تك عضوي باقي ماندند كه بيانگر تنوع در بين جدايه ها مي باشد. عامل ايجاد تنوع را مي توان وجود چرخه جنسي و جهش دانست كه در اين تحقيق وجود باروري جنسي اثبات شد.