مقاله بررسي بار آموزشي اعضاي هيات علمي در دانشگاه مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي بار آموزشي اعضاي هيات علمي در دانشگاه مازندران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار آموزشي
مقاله عضو هيات علمي
مقاله توسعه حرفه اي
مقاله کيفيت آموزشي
مقاله دانشگاه مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي عمران ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه يکي از مهم ترين مسايل مربوط به حوزه آموزش عالي است. اين مقاله در صدد توصيف ميزان بار آموزشي (ساعات واقعي تدريس) اعضاي هيات علمي، ارتباط بار آموزشي با تخصص اعضاي هيات علمي و همچنين ارتباط بين رضايت اعضای هیات علمی و کميت و کيفيت وظايف و بار آموزشي آنها بر حسب سه متغير دانشکده، جنسيت و مرتبه علمي است. اين پژوهش به دو شيوه کمي و کيفي انجام شده است. ابزار اندازه گيري داده ها شامل اسناد و مدارک و مصاحبه است. جامعه آماري پژوهش، کليه اسناد و مدارک آموزشي ۲۲۲ عضو هيات علمي دانشگاه مازندران در سال تحصيلي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ است. علاوه بر آن به منظور گردآوري اطلاعات تکميلي با ۱۶ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه نيز مصاحبه اي انجام شده است. براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اسناد و مدارک از آمار توصيفي و براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه از تجزيه و تحليل استقرايي استفاده شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که ميانگين بار آموزشي اعضاي هيات علمي در دو نيمسال ۵۰٫۶۸ بوده است به طور متوسط اعضاي هيات علمي دانشگاه مازندران بيش از دو برابر ساعات موظف خود تدريس نموده اند. تعداد عنوان دروس در کل دانشگاه ۳۲۹۳ مي باشد و با احتساب حدود ۲۲۸ عضو حق التدريس و ۲۲۲ عضو هيات علمي رسمي در دانشگاه، هر عضو به طور متوسط ۷ عنوان درس را بر عهده دارد. نتايج مربوط به مصاحبه ها نيز بيانگر ساعات زياد تدريس، تنوع دروس و نارضايتي اعضاي هيات علمي از کميت و کيفيت وظايف آموزشي است.