مقاله بررسي بار ميکروبي نان هاي خامه اي عرضه شده در قنادي هاي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم غذايي و تغذيه از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي بار ميکروبي نان هاي خامه اي عرضه شده در قنادي هاي شهر تبريز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار ميکروبي
مقاله قنادي هاي شهر تبريز
مقاله نان خامه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نياز زينب
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جليل زاده هاله
جناب آقای / سرکار خانم: واحدجباري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرآورده هاي قنادي بخش مهمي از توليدات غذايي کشور را تشکيل مي دهند. با در نظر گرفتن ميزان بالاي مصرف و همچنين احتمال بالاي آلودگي ميکروبي اين فرآورده ها، اين مطالعه با هدف بررسي ميزان آلودگي ميکروبي نان هاي خامه اي انجام گرفت.
مواد و روش ها: جهت دستيابي به اهداف مطالعه، از۸۰ قنادي سطح شهر تبريز تعداد ۱۶۰ نمونه انتخاب و آزمون هاي ميکروبي لازم بر اساس استانداردهاي ملي ايران انجام گرفت و سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي فراواني و Student T test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که آلودگي ۸/۳۸% از نمونه ها به کلي فرم ها، ۸/۴۸% به اشرشياکلي، ۲/۳۱% به استافيلوکوکوس اورئوس، ۵/۲۷% به کپک و۷۰%  به مخمر بيش از استانداردهاي تعيين شده بود. اختلاف آماري معني داري بين قنادي هاي درجه ۱ و درجه ۲ از لحاظ آلودگي به هيچ يک از ميکروارگانيسم هاي مورد مطالعه يافت نشد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه ميزان آلودگي نان هاي خامه اي به باکتري ها و همچنين کپک ها و مخمرها بالا مي باشد. لذا به کارگيري راه هاي مختلف براي کنترل فساد ميکروبي مخصوصا رشد باکتري ها و کپک ها شامل استفاده از مواد اوليه سالم و بهداشتي و ارتقا سطح آگاهي هاي بهداشتي افراد دخيل در تهيه و توزيع اين فرآورده ها ضروري به نظر مي رسد.