مقاله بررسي بازدارندگي خوردگي ترکيبات داراي گروه مرکاپتو جهت فولاد نرم در محلول اسيد کلريدريک ۱ مولار طي زمان غوطه وري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بازدارندگي خوردگي ترکيبات داراي گروه مرکاپتو جهت فولاد نرم در محلول اسيد کلريدريک ۱ مولار طي زمان غوطه وري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدارنده خوردگي
مقاله طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي
مقاله اسيدكلريدريك
مقاله فولاد نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدويان احدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اشهري شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر بازدارندگي خوردگي ترکيبات ۲- مرکاپتو بنز ايميدازول (MBI) و ۲- مرکاپتو بنز اوکسازول  (MBO)بر روي فولاد نرم در محيط اسيدکلريدريک به کمک آزمون طيف سنجي امپدانس الکتروشيميايي (EIS) بررسي شد و مشاهده شد که هر دوي اين ترکيبات داراي اثر بازدارندگي خوردگي بر روي فولاد نرم مي باشند. بررسي رفتار الکتروشيميايي فولاد نرم در محلول هاي آزمون نشان داد که با افزايش زمان ها ي غوطه وري از ۱۵ تا ۳۰۰ دقيقه مقاومت در برابر خوردگي نمونه ها بيشتر مي شود و در زمان ها ي غوطه وري يکسان MBI داراي بازدارندگي خوردگي بهتري نسبت به MBO مي باشد. محاسبات شيمي کوانتوم براي  MBIو MBO توسط نرم افزار Hyperchem7 انجام شد. نتيجه محاسبات نشان داد عملکرد بازدارندگي بهتر MBI نسبت به MBO مي تواند به سبب بار منفي اتم نيتروژن پايرولي نسبت به اتم اکسيژن صورت گرفته باشد. اين موضوع پروتونه شدن اين ترکيبات را تسهيل مي نمايد و به دنبال آن جذب روي سطح فلز راحت تر صورت مي پذيرد.