مقاله بررسي بافت شناختي واکنش پالپ دندان هاي شيري پس از پالپوتومي با فرموكرزول، سولفات فريك و MTA ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۶۸ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي بافت شناختي واکنش پالپ دندان هاي شيري پس از پالپوتومي با فرموكرزول، سولفات فريك و MTA ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پالپوتومي
مقاله سولفات فريک
مقاله فرموکرزول
مقاله MTA يراني
مقاله بافت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقگو رزا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: فرموکرزول يکي از رايج ترين داروها در پالپوتومي دندان هاي شيري است. با توجه به عوارض سيستميک و موضعي اين دارو جايگزيني آن با مواد ديگر ضروري به نظر مي رسد.
 هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي واکنش پالپ دندان هاي شيري پس از پالپوتومي با فرموکرزول، سولفات فريک و MTA ايراني بود.
مواد و روش: در اين پژوهش که به روش کارآزمايي باليني- تصادفي انجام گرفت، ۳۰ دندان نيش از ۱۴ کودک که مي بايست در طي درمان ارتودنسي بيرون آورده مي شد، انتخاب و به گونه تصادفي به ۳ گروه بخش شد. ۱۰ دندان با فرموکرزول و ۱۰ دندان با سولفات فريک و ۱۰ دندان با MTA ايراني تحت درمان پالپوتومي قرار گرفت. دندان ها پس از دو ماه بيرون آورده شدند و پاسخ التهابي و وسعت درگيري پالپ بررسي گرديد. همچنين، تشکيل بريج عاج ارزيابي شد. يافته ها با آزمون کروسکال واليس (Kruskal-wallis) و آزمون ساين (Sign) واکاوي گرديد.
يافته ها : در گروه فرموکرزول در ۵ دندان التهاب متوسط و شديد ديده شد و نکروز در ۴ دندان و آبسه در ۱ دندان وجود داشت. در گروه سولفات فريک در ۵ دندان التهاب متوسط و شديد و در ۱ دندان نکروز و در ۱ دندان آبسه و در ۱ دندان فرسودگي دروني ديده شد. در اين گروه در يک مورد پل عاجي تشکيل شد. در گروه MTA، در يک دندان التهاب شديد ديده شد و در هفت دندان پل عاجي تشکيل شد. آزمون کروسکال- واليس نشان داد، که التهاب در گروه MTA به گونه معنادار کمتر از فرموكرزول و سولفات فريك است .(p<0.05) همچنين، آزمون ساين نشان داد، که تشکيل پل عاجي در گروه MTA به گونه معنادار بيشتر از فرموكرزول و سولفات فريك است (p<0.05).
نتيجه گيري: بر پايه نتايج اين بررسي مي توان در پالپوتومي دندان هاي شيري از MTA ايراني استفاده کرد.