مقاله بررسي بافت شناختي پالپ بعد از پالپوتومي دندان هاي شيري با هيپوكلريت سديم و فرموكروزول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بافت شناختي پالپ بعد از پالپوتومي دندان هاي شيري با هيپوكلريت سديم و فرموكروزول
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرموكرزول
مقاله بافت شناختي
مقاله پالپوتومي
مقاله دندان شيري
مقاله هيپوكلريت سديم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقگو رزا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرموکرزول يکي از معمول ترين داروها در پالپوتومي دندان هاي شيري است. با توجه به عوارض سيستميک و موضعي اين دارو جايگزيني آن با مواد ديگر ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين مطالعه ارزيابي تغييرات پالپ دندان هاي شيري پس از پالپوتومي با فرموکرزول و هيپوکلريت سديم بود.
روش بررسي: در اين مطالعه که به روش کارآزمايي باليني تصادفي انجام گرفت، ۲۲ دندان نيش که مي بايست در طي درمان ارتودنسي خارج مي شدند انتخاب گرديدند. دندان ها به طور تصادفي به ۲ گروه براي پالپوتومي با فرموکرزول و هيپوکلريت سديم تقسيم شدند .(n=11) دندان ها بعد از دو ماه خارج شدند و پاسخ پالپي بر اساس ميزان التهاب و وسعت درگيري پالپ ارزيابي شد. تشکيل پل عاج نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. نهايتا داده ها با آزمونMann-Withney  آناليز گرديد.
يافته ها: در گروه فرموکرزول التهاب خفيف در ۴ دندان و التهاب متوسط در ۳ مورد و التهاب شديد در ۴ دندان ديده شد. در گروه هيپو کلريت سديم التهاب خفيف در ۶ مورد و التهاب متوسط در ۴ مورد و التهاب شديد در ۱ مورد ديده شد. آزمون من ويتني نشان داد که اين اختلاف معني دار نبود (P>0.05). در گروه فرموکرزول نکروز در ۵ دندان مشاهده شد و آبسه و تحليل در هيچ موردي ديده نشد. در گروه هيپو کلريت سديم در ۳ دندان تحليل داخلي ديده شد. آبسه و نکروز در هيچ موردي ديده نشد. آزمون من ويتني نشان داد که اختلاف دو گروه در مورد نکروز از نظر آماري معني دار بود (P=0.02) .در اين گروه در ۳ مورد پل عاجي تشکيل شد. در گروه فرموکرزول تشکيل پل عاجي ديده نشد. آزمون من ويتني اختلاف معني داري را نشان نداد (P>0.05).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه مي توان در پالپوتومي دندان هاي شيري از هيپوکلريت سديم استفاده کرد.