مقاله بررسي بافت شناسي آثار ضد متاستازي ترکيب انتروتوکسين تيپ B استافيلوکوکوس اورئوس (SEB) به همراه منوفسفوريل ليپيد MPL) A) عليه فيبروسارکوما در بافت ريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي بافت شناسي آثار ضد متاستازي ترکيب انتروتوکسين تيپ B استافيلوکوکوس اورئوس (SEB) به همراه منوفسفوريل ليپيد MPL) A) عليه فيبروسارکوما در بافت ريه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروتوکسين تيپ B
مقاله استا فيلوکوکوس اورئوس
مقاله منوفسفوريل ليپد A
مقاله فيبروسارکوما
مقاله متاستاز ريوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني فولادي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوراني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي آثار ضد متاستازي و توموري منوفسفوريل ليپيد (Monophosphoryl lipid A) A و انتروتوکسين تيپ(Staphylococcus aureus Enterotoxin B)  به تنهايي و باهم روي موش هاي Balb/C داراي تومور فيبروسارکوما.
مواد و روش ها: آثار ضد توموريMPL ،SEB  و SEB+MPL به صورت تزريق درون وريدي در موش هايي که با فيبروسارکوما (Wehi-164) توموري شده بودند، مطالعه و تومورها از نظر بافت شناسي نيز بررسي شد. همزمان بافت ريه نيز مورد مطالعه بافت شناسي قرار گرفت.
يافته ها: در موش هاي توموري که SEB+MPL به صورت درون وريدي تزريق شده بود، اندازه تومور در مقايسه با موش هايي که فقط SEB يا MPL گرفته بودند از کاهش معني داري برخوردار بود. ميزان نکروز ايجاد شده در گروه دريافت کنندهSEB+MPL  در مقايسه با ديگر گروه ها اختلاف معني داري را نشان داد. به علاوه، مطالعات هيستوپاتولوژيکي نشان داد که در بافت ريه هيچ گونه متاستازي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي تحقيق حاضر پيشنهاد مي کند که مرگ سلول تومور و جلوگيري از متاستاز ناشي از فعاليت سلول هاي
T در پاسخ به تزريق درون وريدي SEB+MPL است که مستلزم تحقيقات بيشتري است.